Doorgeslagen rechtsverwerkingsclausules in aanbestedingsdocumentatieIn het maart-nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) is een annotatie verschenen van de hand van Babette Blaisse, Esther Dubach en Nathanaëlle Kiekens. Hierin behandelen zij een aanbestedingsrechtelijk vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. De zaak gaat over het volgende:

In de aanbestedingsstukken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was opgenomen dat inschrijvers wiens bezwaren tegen de aanbestedingsprocedure door de aanbestedende dienst terzijde zijn gelegd uiterlijk 24 uur vóór de voorlopige gunningsbeslissing, op straffe van verval van ieder recht, een kort geding aanhangig moesten maken. Eiseres had haar bezwaren wel in verschillende nota’s van inlichtingen duidelijk kenbaar gemaakt, maar startte pas ná ontvangst van de voorlopige gunningsbeslissing een kort geding. Het Ministerie beriep zich op de in de aanbestedingsstukken opgenomen rechtsverwerkingsclausule. De Haagse voorzieningenrechter honoreert het beroep op deze strenge rechtsverwerkingsclausule en verklaart eiseres niet-ontvankelijk.

Ontoelaatbare inperking rechtsbescherming

Babette Blaisse en Esther Dubach leggen in hun annotatie uit waarom zij van mening zijn dat een dergelijke strenge rechtsbeschermingsclausule een essentiële en ontoelaatbare inperking van de rechtsbescherming is die de Europese wetgever nooit heeft bedoeld. Nóch de rechtsbeschermingsrichtlijn, nóch de Nederlandse Aanbestedingswet bevat bepalingen die voorzien in vervaltermijnen voor het instellen van beroep in procedures van plaatsing van overheidsopdrachten. “Zolang ons nationale recht niet een expliciet op het aanbestedingsrecht toegespitste vervaltermijn kent, zou het niet mogelijk moeten zijn voor aanbestedende diensten om door een contractuele vervaltermijn de toegang tot de rechter voor inschrijvers te beperken”, aldus Babette en Esther.

Rechtsvergelijking België

In dit verband is het interessant om inzicht te krijgen in de manier waarop onze zuiderburen hiermee omgaan. Babette en Esther hebben om die reden de Belgische advocate Nathanaëlle Kiekens verzocht haar visie te geven op het Nederlandse kort gedingvonnis. Nathanaëlle stelt vast dat de Belgische rechter naar alle waarschijnlijkheid tot een ander oordeel zou zijn gekomen. Uit de Belgische aanbestedingsjurisprudentie volgt namelijk dat bepalingen in aanbestedingsdocumenten nooit kunnen verhinderen dat een inschrijver zich tot de rechter wendt.

De drie auteurs concluderen gezamenlijk dat de Belgische aanpak de voorkeur verdient.

Hele annotatie lezen?     

Dat kan door de pdf op onze website te lezen.
Voor abonnees van het Tijdschrift voor Bouwrecht is de annotatie ook online of offline te lezen.

 
Actueel / blog

Alle sluizen open in het omgevingsrecht? En dan?

In het omgevingsrecht is de toegangsdeur tot de rechter in twee stappen ver opengezet.  Als gevolg van de uitspraak het Hof van Justitie van 14 januari 2021 in de zaak “Varkens in Nood”  (ECLI:EU:C:2021:7) over de betekenis van het Verdrag van Aarhus heeft de Afdeling in twee uitspraken de zeeffunctie van de zienswijzefase sterk gereduceerd.  ❯


Interview over de samenwerking Q-Park opgenomen in de Jaargids Advocatuur 2021

In de Jaargids Advocatuur 2021 van De Jurist (FD) is het interview met Babette Blaisse en Weng Chie Cheung opgenomen. Leuk om nogmaals terug te blikken op de bijzondere samenwerking met Q-Park! Meer lezen? Lees hier hele interview zoals verschenen in de Jaargids Advocatuur 2021. Eerder verscheen al dit bericht Interview de Jurist (FD): advocaat  ❯


Kantonrechter legt corona-huurvraagstuk voor aan Hoge Raad in zaak tegen Heineken

Heineken huurt van haar verhuurder een horecagelegenheid, die zij op haar beurt weer verhuurt aan een horeca-exploitant, de onderhuurder. Om de gevolgen van de eerste lockdown wat te dempen, heeft Heineken aan al haar huurders en onderhuurders een huurkorting van twee maanden gegeven. Heineken heeft vervolgens aan al haar eigen verhuurders voorgesteld om de helft  ❯


Pot Jonker Advocaten ook in 2021 weer opgenomen in The Legal 500

Ook dit jaar is ons kantoor weer opgenomen in de wereldwijde ranglijst van advocatenkantoren, The Legal 500. Advocatenkantoren worden op basis van gedegen en objectief onderzoek naar de ervaring van cliënten en de feedback van vakgenoten opgenomen in The Legal 500. We zijn verheugd dat ons kantoor door cliënten wordt gewaardeerd om onze proactieve, snelle  ❯

Pot Jonker Advocaten
20 april 2021

Het procesbesluit: revisited?

Een jaar geleden, om precies te zijn op 22 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1104), drukte de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bestuursorganen en hun gemachtigden nog eens met de neus op de feiten: het ontbreken van een tijdig en juist genomen procesbesluit leidt in bestuursrechtelijke procedures (en dus ook in incidenteel hoger beroep) onherroepelijk tot  ❯


De come-back van oud-rechters: Floris Bakels licht hernieuwd rechterschap toe

Floris Bakels is sinds zijn pensioen (begin 2020) als intern adviseur verbonden aan ons kantoor. Maar vervult sinds kort ook weer de rol van rechter om de corona-achterstanden weg te werken. Als oud-vicepresident en oud-advocaat generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank Amsterdam, heeft hij uiteraard hart voor de rechtspraak. “Ik vind het  ❯

Pot Jonker Advocaten
13 april 2021

Pot Jonker Advocaten is op zoek naar een advocaat-medewerker met belangstelling voor de civiele overheidspraktijk

Overheidsteam bij Pot Jonker Advocaten De overheidspraktijk van Pot Jonker kent een breed scala aan werkzaamheden. Wij zijn gespecialiseerd in omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling, gemeenterecht, openbare orde en veiligheid, bestuursprocesrecht, subsidies, handhaving, overheidsaansprakelijkheid en overheidsprivaatrecht. Wij adviseren en procederen zowel voor overheden, waaronder lokale en semi-overheden, als voor ondernemingen en particulieren die met overheden te maken hebben.  ❯

Pot Jonker Advocaten
07 april 2021

Pot Jonker Advocaten zoekt een gevorderd stagiair of beginnend medewerker overheidspraktijk

Overheidsteam bij Pot Jonker Advocaten Overheidsrecht is een belangrijke specialisatie binnen ons kantoor. De overheidspraktijk van Pot Jonker kent een breed scala aan werkzaamheden. Wij zijn gespecialiseerd in omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling, gemeenterecht, openbare orde en veiligheid, bestuursprocesrecht, subsidies, handhaving, overheidsaansprakelijkheid en overheidsprivaatrecht. Wij adviseren en procederen zowel voor overheden, waaronder lokale en semi-overheden, als voor ondernemingen  ❯

Pot Jonker Advocaten
07 april 2021

Tips & Tricks vergunningaanvraag buitenfestival voor festivalorganisatoren

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Maar ook  ❯


Burgemeester Tilburg mocht autoverhuurbedrijf geen dwangsommen opleggen

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tilburg kent sinds 2016 een bepaling, op grond waarvan de burgemeester de bevoegdheid heeft om gebouwen en bedrijfsmatige activiteiten aan te wijzen waarvoor een vergunningplicht gaat gelden, omdat in of rondom deze gebouwen of door de bedrijfsmatige activiteiten de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid in de  ❯