De wet VET in het bestemmingsplanWet VET

Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (wet VET) per 1 juli jl. zijn ontwikkelaars en overheden voor nieuwe vragen komen te staan. De Wet regelt dat de aansluitplicht op het gasnet voor nieuw te bouwen woningen vervalt. Hiermee mag de netbeheerder de nieuwbouwwoningen ook niet meer aansluiten op het gasnet. Een van de vragen die rijst is of de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening moet houden met gasloos bouwen.

Uitvoerbaarheid wijzigingsplan

Dit werd betoogd door appellanten die opkwamen tegen het herstelbesluit van het wijzigingsplan “Oranje Nassau, wijzigingsplan Duivenvoordestraat” van de gemeente Oegstgeest (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna: Afdeling, 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2731).  Volgens de appellanten voldeden de omgevingsvergunningen die waren aangevraagd voor de bouw van 50 woningen niet aan de wet VET, omdat uit werd gegaan van een gasaansluiting. De aanpassing van de ontwerpen en de aanvragen voor de omgevingsvergunning zouden ertoe leiden dat het ontwerp van het wijzigingsplan ook moet worden aangepast. Met name de infrastructurele aspecten voor de aanleg van leidingen zouden worden geraakt door de aanpassingen. De gasleidingen zullen moeten worden vervangen door de aanleg van elektriciteitsleidingen en buitenruimte zal waarschijnlijk moeten worden gebruikt voor de plaatsing van warmtepompinstallaties.

De wet VET was nog niet in werking getreden op het moment van vaststellen van het herstelbesluit. De Afdeling begrijpt het betoog van de appellanten zo dat het college van burgemeester en wethouders (het college) bij vaststelling van het herstelbesluit op voorhand had moeten inzien dat de wijziging van de Gaswet en het Bouwbesluit in de weg zal staan aan de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan, omdat de omgevingsvergunning voor de 50 woningen met een gasaansluiting niet meer kan worden verleend.

De Afdeling laat vervolgens in het midden in hoeverre het college rekening moest houden met de nog niet in werking getreden wet VET en of er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de 50 woningen vóór 1 juli 2018 was ingediend. De Afdeling komt tot de conclusie dat voor zover er gasloos gebouwd moet worden en dit dient te worden betrokken in de uitvoerbaarheidstoets, het college niet op voorhand had hoeven aannemen dat de nodige voorzieningen voor gasloos bouwen niet kunnen worden verwezenlijkt binnen het kader van het wijzigingsplan zoals dat is vastgesteld.

Beschouwing en Omgevingswet

Het ligt uiteraard in de rede dat gemeenteraden sinds de wet VET bij de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan rekening houden met gasloos bouwen. Doorgaans zal een bestemmingsplan wel ruimte laten om gasloos bouwen mogelijk te maken, omdat er algemene bepalingen omtrent het aanleggen van nutsvoorzieningen zijn opgenomen. Er zijn daarbij meerdere manieren om gasloos te bouwen, bijvoorbeeld all-electric, aansluiting op een warmtenet of het installeren van een warmtepomp. Dit maakt dat een bestemmingsplan wel uitvoerbaar zal zijn, ook al is niet expliciet opgenomen dat het gaat om gasloos bouwen. De infrastructuur in de ondergrond krijgt steeds meer aandacht. Een voorbeeld hiervan is het convenant dat verschillende overheden en bedrijven hebben gesloten, het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. Op grond daarvan verbinden de deelnemende overheden zich ertoe om de ondergrond bij het vaststellen van ruimtelijke plannen  te betrekken. De bedoeling is dat met de komst van de Omgevingswet de ondergrond in kaart wordt gebracht en de plannen daaromtrent worden opgenomen in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Op die manier kan er worden geanticipeerd op warmtenetten, maar ook worden gedacht aan oplossingen voor wateroverlast en de samenhang met de bovengrond worden gewaarborgd.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Hoeneveld (tel. 023 5530 241; hoeneveld@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯