De wet VET in het bestemmingsplanWet VET

Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (wet VET) per 1 juli jl. zijn ontwikkelaars en overheden voor nieuwe vragen komen te staan. De Wet regelt dat de aansluitplicht op het gasnet voor nieuw te bouwen woningen vervalt. Hiermee mag de netbeheerder de nieuwbouwwoningen ook niet meer aansluiten op het gasnet. Een van de vragen die rijst is of de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening moet houden met gasloos bouwen.

Uitvoerbaarheid wijzigingsplan

Dit werd betoogd door appellanten die opkwamen tegen het herstelbesluit van het wijzigingsplan “Oranje Nassau, wijzigingsplan Duivenvoordestraat” van de gemeente Oegstgeest (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna: Afdeling, 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2731).  Volgens de appellanten voldeden de omgevingsvergunningen die waren aangevraagd voor de bouw van 50 woningen niet aan de wet VET, omdat uit werd gegaan van een gasaansluiting. De aanpassing van de ontwerpen en de aanvragen voor de omgevingsvergunning zouden ertoe leiden dat het ontwerp van het wijzigingsplan ook moet worden aangepast. Met name de infrastructurele aspecten voor de aanleg van leidingen zouden worden geraakt door de aanpassingen. De gasleidingen zullen moeten worden vervangen door de aanleg van elektriciteitsleidingen en buitenruimte zal waarschijnlijk moeten worden gebruikt voor de plaatsing van warmtepompinstallaties.

De wet VET was nog niet in werking getreden op het moment van vaststellen van het herstelbesluit. De Afdeling begrijpt het betoog van de appellanten zo dat het college van burgemeester en wethouders (het college) bij vaststelling van het herstelbesluit op voorhand had moeten inzien dat de wijziging van de Gaswet en het Bouwbesluit in de weg zal staan aan de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan, omdat de omgevingsvergunning voor de 50 woningen met een gasaansluiting niet meer kan worden verleend.

De Afdeling laat vervolgens in het midden in hoeverre het college rekening moest houden met de nog niet in werking getreden wet VET en of er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de 50 woningen vóór 1 juli 2018 was ingediend. De Afdeling komt tot de conclusie dat voor zover er gasloos gebouwd moet worden en dit dient te worden betrokken in de uitvoerbaarheidstoets, het college niet op voorhand had hoeven aannemen dat de nodige voorzieningen voor gasloos bouwen niet kunnen worden verwezenlijkt binnen het kader van het wijzigingsplan zoals dat is vastgesteld.

Beschouwing en Omgevingswet

Het ligt uiteraard in de rede dat gemeenteraden sinds de wet VET bij de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan rekening houden met gasloos bouwen. Doorgaans zal een bestemmingsplan wel ruimte laten om gasloos bouwen mogelijk te maken, omdat er algemene bepalingen omtrent het aanleggen van nutsvoorzieningen zijn opgenomen. Er zijn daarbij meerdere manieren om gasloos te bouwen, bijvoorbeeld all-electric, aansluiting op een warmtenet of het installeren van een warmtepomp. Dit maakt dat een bestemmingsplan wel uitvoerbaar zal zijn, ook al is niet expliciet opgenomen dat het gaat om gasloos bouwen. De infrastructuur in de ondergrond krijgt steeds meer aandacht. Een voorbeeld hiervan is het convenant dat verschillende overheden en bedrijven hebben gesloten, het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. Op grond daarvan verbinden de deelnemende overheden zich ertoe om de ondergrond bij het vaststellen van ruimtelijke plannen  te betrekken. De bedoeling is dat met de komst van de Omgevingswet de ondergrond in kaart wordt gebracht en de plannen daaromtrent worden opgenomen in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Op die manier kan er worden geanticipeerd op warmtenetten, maar ook worden gedacht aan oplossingen voor wateroverlast en de samenhang met de bovengrond worden gewaarborgd.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Hoeneveld (tel. 023 5530 241; hoeneveld@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
Actueel / blog

Vacature: advocaat-stagiaire Ondernemings- en Insolventierecht en advocaat-stagiaire Vastgoed

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 januari 2019

Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking, hoeveel treden worden er werkelijk genomen?

De realisatie van een bedrijf zal vaak als nieuwe stedelijke ontwikkeling kwalificeren. In dat geval moet aan de ladder voor duurzame verstedelijking worden voldaan (de Ladder). Kort samengevat onderzoekt het bevoegd gezag (in de praktijk laat het bevoegd gezag dit onderzoeken) bij het aflopen van de Ladder of er wel behoefte is aan het nieuwe  ❯


Annotatie over toezichthoudersaansprakelijkheid

Toezichthoudersaansprakelijkheid: Heeft de toezichthouder in redelijkheid tot zijn beleid met betrekking tot toezicht en controle dan wel tot zijn optreden in een concreet geval kunnen komen, gegeven een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid, het aan de orde zijnde risico en de hem bekende omstandigheden? Barkhuysen & Swagemakers, Gst. toezichthoudersaansprakelijkheid


De overheid als contractpartner bij ruimtelijke ontwikkelingen – verzwakt veel beloven het vertrouwen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gemeenteraad planologische medewerking onthoudt aan een ruimtelijke ontwikkeling, nadat de ontwikkelaar daarover maanden – soms jaren – overleg heeft gevoerd met de gemeente. De ontwikkelaar ontleende aan dat overleg het vertrouwen dat de gemeenteraad zijn planologische medewerking wel zou verlenen. Soms is dat vertrouwen zelfs gebaseerd  ❯


Het relativiteitsvereiste bezien vanuit vier groepen belanghebbenden

Sinds 1 januari 2013 kent ook het algemene bestuursrecht de relativiteitseis (art. 8:69a Awb), nadat deze al eerder in de Crisis- en herstelwet was opgenomen. In deze bijdrage wordt aan de hand van een aantal recente Afdelingsuitspraken bezien welke consequenties dit nieuwe wetsartikel voor de rechtspraktijk heeft. Duidelijk is dat de beperking van het beroepsrecht  ❯


Verwijtbare werkloosheid: ontslagreden boven ontslagroute

Wellicht is het u in de eindejaarshectiek ontgaan, maar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft eind 2018 een noemenswaardige uitspraak gedaan die ik u niet wil onthouden. Er is namelijk een nieuw toetsingskader ontwikkeld voor het beoordelen van de vraag of een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden in de zin van (artikel 24 van)  ❯


Parkeren en ruimtelijke ordening; een lastige combinatie

Parkeerbehoefte en een goede ruimtelijke ordening: een combinatie die tot veel reuring, vragen en dus ook jurisprudentie leidt.  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:9) wordt weer eens duidelijk uiteen gezet hoe getoetst moet worden of een project voldoende parkeergelegenheid biedt om in de parkeerbehoefte  ❯


Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019

Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes: Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure  ❯


Een antennemast in your backyard?

Op 5 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3979) deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak in de zaak waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar aan KPN een omgevingsvergunning had verleend voor het bouwen van een antennemast voor het mobiele netwerk. In de zaak komt aan de orde op welke  ❯


Staatssteun en grondverwerving: een wespennest

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Dit gezegde dringt zich op na lezing van het arrest  van het hof Arnhem Leeuwarden d. d. 6 november 2018 in een zaak tussen de gemeente Harlingen en het bedrijf Spaansen, die al eerder tot veel publiciteit leidde. Teruggebracht tot de essentie  ❯