De wet VET in het bestemmingsplanWet VET

Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (wet VET) per 1 juli jl. zijn ontwikkelaars en overheden voor nieuwe vragen komen te staan. De Wet regelt dat de aansluitplicht op het gasnet voor nieuw te bouwen woningen vervalt. Hiermee mag de netbeheerder de nieuwbouwwoningen ook niet meer aansluiten op het gasnet. Een van de vragen die rijst is of de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening moet houden met gasloos bouwen.

Uitvoerbaarheid wijzigingsplan

Dit werd betoogd door appellanten die opkwamen tegen het herstelbesluit van het wijzigingsplan “Oranje Nassau, wijzigingsplan Duivenvoordestraat” van de gemeente Oegstgeest (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna: Afdeling, 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2731).  Volgens de appellanten voldeden de omgevingsvergunningen die waren aangevraagd voor de bouw van 50 woningen niet aan de wet VET, omdat uit werd gegaan van een gasaansluiting. De aanpassing van de ontwerpen en de aanvragen voor de omgevingsvergunning zouden ertoe leiden dat het ontwerp van het wijzigingsplan ook moet worden aangepast. Met name de infrastructurele aspecten voor de aanleg van leidingen zouden worden geraakt door de aanpassingen. De gasleidingen zullen moeten worden vervangen door de aanleg van elektriciteitsleidingen en buitenruimte zal waarschijnlijk moeten worden gebruikt voor de plaatsing van warmtepompinstallaties.

De wet VET was nog niet in werking getreden op het moment van vaststellen van het herstelbesluit. De Afdeling begrijpt het betoog van de appellanten zo dat het college van burgemeester en wethouders (het college) bij vaststelling van het herstelbesluit op voorhand had moeten inzien dat de wijziging van de Gaswet en het Bouwbesluit in de weg zal staan aan de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan, omdat de omgevingsvergunning voor de 50 woningen met een gasaansluiting niet meer kan worden verleend.

De Afdeling laat vervolgens in het midden in hoeverre het college rekening moest houden met de nog niet in werking getreden wet VET en of er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de 50 woningen vóór 1 juli 2018 was ingediend. De Afdeling komt tot de conclusie dat voor zover er gasloos gebouwd moet worden en dit dient te worden betrokken in de uitvoerbaarheidstoets, het college niet op voorhand had hoeven aannemen dat de nodige voorzieningen voor gasloos bouwen niet kunnen worden verwezenlijkt binnen het kader van het wijzigingsplan zoals dat is vastgesteld.

Beschouwing en Omgevingswet

Het ligt uiteraard in de rede dat gemeenteraden sinds de wet VET bij de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan rekening houden met gasloos bouwen. Doorgaans zal een bestemmingsplan wel ruimte laten om gasloos bouwen mogelijk te maken, omdat er algemene bepalingen omtrent het aanleggen van nutsvoorzieningen zijn opgenomen. Er zijn daarbij meerdere manieren om gasloos te bouwen, bijvoorbeeld all-electric, aansluiting op een warmtenet of het installeren van een warmtepomp. Dit maakt dat een bestemmingsplan wel uitvoerbaar zal zijn, ook al is niet expliciet opgenomen dat het gaat om gasloos bouwen. De infrastructuur in de ondergrond krijgt steeds meer aandacht. Een voorbeeld hiervan is het convenant dat verschillende overheden en bedrijven hebben gesloten, het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. Op grond daarvan verbinden de deelnemende overheden zich ertoe om de ondergrond bij het vaststellen van ruimtelijke plannen  te betrekken. De bedoeling is dat met de komst van de Omgevingswet de ondergrond in kaart wordt gebracht en de plannen daaromtrent worden opgenomen in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Op die manier kan er worden geanticipeerd op warmtenetten, maar ook worden gedacht aan oplossingen voor wateroverlast en de samenhang met de bovengrond worden gewaarborgd.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Hoeneveld (tel. 023 5530 241; hoeneveld@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
Actueel / blog

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog. Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020  ❯


Vergeet u de vakantiedagen niet?

Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan? Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks  ❯


Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!

De zaak Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het gevolg hiervan is dat werkgevers eerst 104 weken minstens 70 % van het loon  ❯


Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: de leer van de formele rechtskracht revisited

Op 10 april 2018 publiceerde ik op deze website een blog over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel, over bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal. Aan het einde van de conclusie gaf AG Wattel een bonusantwoord, op een niet gestelde vraag, waarmee zachtjes aan de stoelpoten van de formele rechtskracht werd gezaagd. De  ❯


Subsidie op afstand; haken en ogen

Steeds vaker kiezen lokale overheden ervoor om niet langer zelf de subsidiepot te beheren (subsidies worden niet meer zo sexy gevonden) maar om die gelden in fondsen te plaatsen, die al dan niet revolverend hun werk moeten doen. Soms besluit men daartoe om zo de nodige inhoudelijke expertise in te kunnen schakelen, of om de  ❯


Vacature: advocaat-stagiaire ondernemings- en insolventierecht

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden  gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

In november berichtte mijn collega Muriel Middeldorp al over de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Bijna drie maanden later, op 5 februari 2019, heeft de Tweede Kamer het voorstel met enkele wijzigingen aangenomen. Een korte samenvatting van het voorstel: Ondanks verschillende kritieken is de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) in stand gehouden. Deze nieuwe  ❯