De conclusie van Advocaat-Generaal Bobek over 6:13 AwbOp 2 juli 2020 vond een lichte aardbeving plaats in het Nederlandse bestuursprocesrecht: Op die dag werd namelijk de conclusie van Advocaat-Generaal Bobek, ter zake van een aantal prejudiciele vragen van de rechtbank Limburg, gepubliceerd (C-826/18), waarin kort gezegd de personenfuik van artikel 6:13 Awb in strijd met het Verdrag van Aarhus werd geoordeeld. Als deze conclusie door het Hof wordt gevolgd, dan zouden belanghebbenden die geen zienswijze bij een ontwerpbesluit over – waarschijnlijk – een milieukwestie naar voren hebben gebracht, anders dan nu toch ontvankelijk zijn in hun beroep bij de bestuursrechter. Over de conclusie en over de mogelijke consequenties daarvan zijn inmiddels verschillende artikelen, opinies en blogs verschenen, waarin druk gespeculeerd wordt over de reikwijdte van de antwoorden van de Advocaat-Generaal, als ook over wat de Nederlandse rechter nu al zal doen met dat oordeel over 6:13 Awb.

In een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Raad van State van 23 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2501) over een bestemmingsplanprocedure wordt een eerste tipje van de sluier ter zake opgelicht.

Het ging in deze zaak om het bij besluit van 2 maart 2020 door de gemeenteraad van de gemeente Heiloo vastgestelde bestemmingsplan “Zandzoom 2019” en het daarbij behorende exploitatieplan “Zandzoom 2019”. Dit betreft overigens een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in de Crisis- en herstelwet. Het plan maakt de ontwikkeling van maximaal 1.280 woningen mogelijk in het gebied Zandzoom. Het plan vormt volgens de gemeenteraad het sluitstuk van een integrale ruimtelijke strategie die de gemeente in het gebied nastreeft. Het bestemmingsplan beschrijft de ambities van de gemeente Heiloo voor de komende 20 jaar. De bedoeling is om verder te gaan in de herontwikkeling van het gebied Zandzoom naar een prettige woon- en leefomgeving.

Een in het plangebied woonachtige bewoner vreest juist voor zijn prettige woon- en leefomgeving en heeft beroep ingesteld tegen het vaststellingsbesluit, en tegelijkertijd een voorlopige voorziening gevraagd om de inwerkingtreding van het plan tegen te houden.

De gemeenteraad gaf meteen aan dat bewoner niet kon worden ontvangen in zijn beroep, noch zijn verzoek, omdat hij geen zienswijze tegen het ontwerpplan had ingediend en er geen omstandigheden waren op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat het niet indienen van een zienswijze hem niet kon worden verweten. Voor 2 juli 2020 zou dit verweer meteen doel hebben getroffen en naar verwachting zelfs tot afdoening zonder zitting hebben geleid.

Nu niet meer! De Voorzieningenrechter overweegt:

“Bij het Hof van Justitie van de Europese Unie is onder nummer C-826/18 een zaak aanhangig waarin onder meer de reikwijdte van artikel 6:13 van de Awb aan de orde is. Gelet op de conclusie van Advocaat-Generaal Bobek (ECLI:EU:2020:514) in deze zaak, laat de voorzieningenrechter de ontvankelijkheid van het beroep van [verzoeker] in het midden.”

Verzoeker is dus voorlopig binnen en de Voorzieningenrechter gaat inhoudelijk op de zaak in. Daar stuit verzoeker evenwel op een volgend formeel verweer. Verzoeker wil met zijn schorsingsverzoek voorkomen dat al wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van de gronden achter zijn woning met mogelijk het kappen en rooien van het daar aanwezige groen. De gemeenteraad gaf echter aan dat  in het exploitatieplan is geborgd dat geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden verleend en dat niet mag worden gestart met het bouwrijp maken van de gronden, voordat er een verkavelingsplan is ingediend en is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Ter zitting is toegelicht dat het de verwachting is dat pas over ongeveer een half jaar een aanvraag om omgevingsvergunning voor het betreffende plandeel kan worden ingediend. De voorzieningenrechter wijst daarom het verzoek af, omdat daar geen spoedeisend belang mee gemoeid is.

De conclusie van Advocaat-Generaal Bobek helpt dus al wel om ontvankelijk te zijn in het verzoek, maar nog niet om ook een spoedeisend belang te construeren.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Dankbaar (tel. 023 – 553 0236), dankbaar@potjonker.nl of één van de andere advocaten de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Pot Jonker Advocaten benoemt Maarten ten Kate tot partner ondernemingsrecht

Met ingang van 1 januari 2021 is Maarten ten Kate toegetreden als partner bij Pot Jonker Advocaten. Maarten is sinds 2017 werkzaam bij Pot Jonker Advocaten. Daarvoor werkte hij bij NautaDutilh en ABN AMRO. Hij is gespecialiseerd in M&A en corporate governance. Tot zijn cliënten behoren semi-publieke instellingen, grote (beursgenoteerde) ondernemingen, investeringsfondsen en familiebedrijven. Maarten  ❯

Pot Jonker Advocaten
11 januari 2021

Privacy versus gezondheid: met vaccins weer nieuwe privacydilemma’s

Het Noord-Hollands Dagblad interviewde Pot Jonker advocaat Michael Reker, gespecialiseerd in IT, IE en privacyrecht op 6 januari 2021 over de privacydilemma’s met betrekking tot het coronavaccin. Met vaccins weer nieuwe privacydilemma’s Bijna wekelijks zet de coronacrisis een privacydilemma op scherp. Maatregelen die coronavirus kunnen beteugelen botsen regelmatig op bestaande wetgeving. Waarom? Zorginstellingen mogen formeel  ❯


Uitsluitende rechten in het aanbestedingsrecht en de nationale mededingings- en transparantienorm

In hoeverre kan een besluit tot verlening van een uitsluitend recht binnen de Nederlandse rechtssfeer ook getoetst worden aan algemene, nationale rechtsbeginselen, zoals de beginselen van behoorlijk bestuur? Jan Coen Binnerts bespreekt de werking van de verplichtingen tot het bieden van voldoende mededingingsruimte en transparantie in de meest recente uitgave van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en  ❯


Gratis parkeren in gemeentelijke garages zorgt voor oneerlijke overheidsconcurrentie

Het geschil tussen de gemeente Veenendaal enerzijds en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Q-Park anderzijds is op 8 december beslecht in het voordeel van Q-Park. Gewonnen zaak Q-park tegen gemeente Veenendaal landelijke waarschuwing voor gemeenten Aanleiding voor dit geschil was de proef met gratis parkeren die de gemeente vanaf 2014 gedurende anderhalf jaar  ❯


Data 2021 bekend: online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt sinds oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor geïnteresseerde advocaten. Tijdens deze jurisprudentielunch worden hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad behandeld. Kennis delen, verbreden en verdiepen Al een langere periode geeft Floris Bakels maandelijks jurisprudentielunches voor rechters  ❯

Pot Jonker Advocaten
21 december 2020

Festivalvergunningen: Veranderingen in de aanvraagprocedures toegelicht in Entertainment Business

Interview Entertainment Business met Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder Festivalorganisatoren vertrouwen nog te veel op de oude processen in de vergunningsaanvraag. In de meest recente uitgave van Entertainment Business lichten overheidsrechtadvocaten Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder de veranderingen in de aanvraagprocedures toe. Meer onderzoek naar impact evenement of festival Vanwege de veranderde regelgeving moeten organisatoren  ❯


Interview Mr. magazine: advocaat Babette Blaisse & bedrijfsjurist Gretha Harms

In de meest recente uitgave van MR. magazine vertellen advocaat Babette Blaisse en bedrijfsjurist Gretha Harms over hun samenwerking voor Randstad. Met als resultaat een mooi gesprek over de zakelijke relatie mét humor, drijfveren, sparringspartnerschap en persoonlijke interesses. Goede eigenschappen Welke eigenschappen waarderen ze van elkaar? Babette: “Gretha is een kritische lezer en zeer direct in haar commentaar.  ❯


E-laadpalen: de Dienstenrichtlijn en schaarse vergunningen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: ‘de minister’) moet zich opnieuw buigen over de vergunning voor het hebben, behouden en onderhouden van zes oplaadpalen (e-laadpalen) voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs de A4, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) op 4 november (ECLI:NL:RVS:2020:2607). De  ❯


Nieuwe kroniek Bestuursprocesrecht verschenen in het Advocatenblad

Net als in de voorgaande jaren hebben onze advocaten bestuursrecht de kroniek geschreven voor het Advocatenblad. Hierin zijn de uitspraken die in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) in de periode augustus 2019 tot en met juli 2020 zijn gepubliceerd als uitgangspunt genomen. Opvallendheden in deze kroniekperiode in het bestuursprocesrecht “Het klassieke procesrecht  ❯


Kroniek Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019/2020 gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht

Voor de zesde keer op rij is onze Kroniek met Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschenen in het novembernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht. In deze kroniek worden de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode van 1 juli 2019 tot  ❯