Continuïteitsregeling biedt financiële steun voor niet-corona zorgverlenersBent u zorgaanbieder en hebt u door het stilvallen van reguliere behandelingen door het coronavirus financiële ondersteuning nodig? Wellicht biedt de continuïteitsbijdrage die vanaf mei 2020 kan worden aangevraagd uitkomst!

Voor wie is de bijdrage bedoeld?
De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en waarvan de reguliere behandelingen stilvallen door het coronavirus. Als zorgaanbieder heeft u recht op de bijdrage wanneer u (gecontracteerde en niet-gecontracteerde) zorg verleent onder de basisverzekering of de aanvullende ziektekostenverzekering (voorwaarden 2020) en voldoet aan de nog uit te werken voorwaarden.

Van de regeling zijn uitgezonderd:

  • Zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en andere acute zorg,
  • WLZ – langdurige zorg
  • Gehandicaptenzorg,
  • Zorg vanuit WMO en Jeugdhulp,
  • Opticiens en audiciens.

Waarvoor is de regeling bedoeld?
De continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden. Het beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet. Dat percentage zal per sector door de zorgverzekeraars worden vastgesteld. De verwachting van de zorgverzekeraars is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed.

Welke voorwaarden gelden er?
De voorwaarden waaronder aanspraak kan worden gemaakt op de continuïteitsbijdrage zullen nog nader worden vastgesteld. Een belangrijke voorwaarde zal in ieder geval zijn dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de NOW-regeling. Op dergelijke regelingen mag weer wel een beroep worden gedaan voor het deel van de omzet dat normaal gesproken ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, bijvoorbeeld omdat het geen verzekerde zorg is, of voor het deel van de omzetdaling dat resteert na de aftrek van de vergoeding vanuit de zorgverzekeraars. Dit betekent dat eerst aanspraak gemaakt zal moeten worden op de Continuïteitsregeling en dat daarna bij resterende omzetdaling én bij het voldoen aan de NOW-voorwaarden een aanvraag voor de NOW kan worden ingediend (t/m 31 mei 2020).

Aanvraag en uitbetaling
De continuïteitsbijdrage kan vanaf mei 2020 worden aangevraagd over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De exacte datum zal nog bekend worden gemaakt. De eerste uitbetaling zal eveneens plaatsvinden in mei 2020 (over de periode vanaf 1 maart 2020) en vervolgens iedere maand zolang de regeling van kracht is.

Aanvullende regeling voor zorgverleners in nood
Er zijn echter ook zorgaanbieders die niet tot dan kunnen wachten, bijvoorbeeld omdat ze al eerder in financiële problemen komen. Voor een aantal branches (eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg) hebben de zorgverzekeraars daarom een aanvullende regeling getroffen. Zorgaanbieders uit deze branches kunnen sinds 14 april 2020 gefaseerd en onder bepaalde voorwaarden een voorschot op de continuïteitsbijdrage aanvragen via VECOZO. Het voorschot bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet. Het streven is om het voorschot binnen een week na de aanvraag uit te betalen.

Terugbetaling
De continuïteitsbijdrage hoeft in beginsel niet te worden terugbetaald maar bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is. De eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Het idee hiervan is dat dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger mogen zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Vragen?
Heeft u hierover vragen of heeft u andere zorggerelateerde vragen? Neemt u dan gerust contact op met Véza Vos (023 5530230 of vos@potjonker.nl).

Op onze coronarechtpagina vindt u onder het kopje ‘zorginstellingen’ meer informatie die mogelijk voor u relevant kan zijn.
Actueel / blog

Vermeende schending privacy en bescherming persoonsgegevens UBO-register leidt tot rechtzaak

Begin januari 2021 heeft Privacy First, een stichting die zich inzet voor het behoud en de versterking van het recht op privacy, een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Nederlandse Staat met betrekking tot het vorig jaar ingevoerde UBO-register. Over het UBO-register Het UBO-register heeft als doel van om witwassen, corruptie, belastingontduiking en fraude tegen  ❯


Pot Jonker Advocaten benoemt Maarten ten Kate tot partner ondernemingsrecht

Met ingang van 1 januari 2021 is Maarten ten Kate toegetreden als partner bij Pot Jonker Advocaten. Maarten is sinds 2017 werkzaam bij Pot Jonker Advocaten. Daarvoor werkte hij bij NautaDutilh en ABN AMRO. Hij is gespecialiseerd in M&A en corporate governance. Tot zijn cliënten behoren semi-publieke instellingen, grote (beursgenoteerde) ondernemingen, investeringsfondsen en familiebedrijven. Maarten  ❯

Pot Jonker Advocaten
11 januari 2021

Privacy versus gezondheid: met vaccins weer nieuwe privacydilemma’s

Het Noord-Hollands Dagblad interviewde Pot Jonker advocaat Michael Reker, gespecialiseerd in IT, IE en privacyrecht op 6 januari 2021 over de privacydilemma’s met betrekking tot het coronavaccin. Met vaccins weer nieuwe privacydilemma’s Bijna wekelijks zet de coronacrisis een privacydilemma op scherp. Maatregelen die coronavirus kunnen beteugelen botsen regelmatig op bestaande wetgeving. Waarom? Zorginstellingen mogen formeel  ❯


Uitsluitende rechten in het aanbestedingsrecht en de nationale mededingings- en transparantienorm

In hoeverre kan een besluit tot verlening van een uitsluitend recht binnen de Nederlandse rechtssfeer ook getoetst worden aan algemene, nationale rechtsbeginselen, zoals de beginselen van behoorlijk bestuur? Jan Coen Binnerts bespreekt de werking van de verplichtingen tot het bieden van voldoende mededingingsruimte en transparantie in de meest recente uitgave van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en  ❯


Gratis parkeren in gemeentelijke garages zorgt voor oneerlijke overheidsconcurrentie

Het geschil tussen de gemeente Veenendaal enerzijds en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Q-Park anderzijds is op 8 december beslecht in het voordeel van Q-Park. Gewonnen zaak Q-park tegen gemeente Veenendaal landelijke waarschuwing voor gemeenten Aanleiding voor dit geschil was de proef met gratis parkeren die de gemeente vanaf 2014 gedurende anderhalf jaar  ❯


Data 2021 bekend: online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt sinds oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor geïnteresseerde advocaten. Tijdens deze jurisprudentielunch worden hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad behandeld. Kennis delen, verbreden en verdiepen Al een langere periode geeft Floris Bakels maandelijks jurisprudentielunches voor rechters  ❯

Pot Jonker Advocaten
21 december 2020

Festivalvergunningen: Veranderingen in de aanvraagprocedures toegelicht in Entertainment Business

Interview Entertainment Business met Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder Festivalorganisatoren vertrouwen nog te veel op de oude processen in de vergunningsaanvraag. In de meest recente uitgave van Entertainment Business lichten overheidsrechtadvocaten Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder de veranderingen in de aanvraagprocedures toe. Meer onderzoek naar impact evenement of festival Vanwege de veranderde regelgeving moeten organisatoren  ❯


Interview Mr. magazine: advocaat Babette Blaisse & bedrijfsjurist Gretha Harms

In de meest recente uitgave van MR. magazine vertellen advocaat Babette Blaisse en bedrijfsjurist Gretha Harms over hun samenwerking voor Randstad. Met als resultaat een mooi gesprek over de zakelijke relatie mét humor, drijfveren, sparringspartnerschap en persoonlijke interesses. Goede eigenschappen Welke eigenschappen waarderen ze van elkaar? Babette: “Gretha is een kritische lezer en zeer direct in haar commentaar.  ❯


E-laadpalen: de Dienstenrichtlijn en schaarse vergunningen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: ‘de minister’) moet zich opnieuw buigen over de vergunning voor het hebben, behouden en onderhouden van zes oplaadpalen (e-laadpalen) voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs de A4, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) op 4 november (ECLI:NL:RVS:2020:2607). De  ❯


Nieuwe kroniek Bestuursprocesrecht verschenen in het Advocatenblad

Net als in de voorgaande jaren hebben onze advocaten bestuursrecht de kroniek geschreven voor het Advocatenblad. Hierin zijn de uitspraken die in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) in de periode augustus 2019 tot en met juli 2020 zijn gepubliceerd als uitgangspunt genomen. Opvallendheden in deze kroniekperiode in het bestuursprocesrecht “Het klassieke procesrecht  ❯