Continuïteitsregeling biedt financiële steun voor niet-corona zorgverlenersBent u zorgaanbieder en hebt u door het stilvallen van reguliere behandelingen door het coronavirus financiële ondersteuning nodig? Wellicht biedt de continuïteitsbijdrage die vanaf mei 2020 kan worden aangevraagd uitkomst!

Voor wie is de bijdrage bedoeld?
De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en waarvan de reguliere behandelingen stilvallen door het coronavirus. Als zorgaanbieder heeft u recht op de bijdrage wanneer u (gecontracteerde en niet-gecontracteerde) zorg verleent onder de basisverzekering of de aanvullende ziektekostenverzekering (voorwaarden 2020) en voldoet aan de nog uit te werken voorwaarden.

Van de regeling zijn uitgezonderd:

  • Zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en andere acute zorg,
  • WLZ – langdurige zorg
  • Gehandicaptenzorg,
  • Zorg vanuit WMO en Jeugdhulp,
  • Opticiens en audiciens.

Waarvoor is de regeling bedoeld?
De continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden. Het beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet. Dat percentage zal per sector door de zorgverzekeraars worden vastgesteld. De verwachting van de zorgverzekeraars is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed.

Welke voorwaarden gelden er?
De voorwaarden waaronder aanspraak kan worden gemaakt op de continuïteitsbijdrage zullen nog nader worden vastgesteld. Een belangrijke voorwaarde zal in ieder geval zijn dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de NOW-regeling. Op dergelijke regelingen mag weer wel een beroep worden gedaan voor het deel van de omzet dat normaal gesproken ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, bijvoorbeeld omdat het geen verzekerde zorg is, of voor het deel van de omzetdaling dat resteert na de aftrek van de vergoeding vanuit de zorgverzekeraars. Dit betekent dat eerst aanspraak gemaakt zal moeten worden op de Continuïteitsregeling en dat daarna bij resterende omzetdaling én bij het voldoen aan de NOW-voorwaarden een aanvraag voor de NOW kan worden ingediend (t/m 31 mei 2020).

Aanvraag en uitbetaling
De continuïteitsbijdrage kan vanaf mei 2020 worden aangevraagd over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De exacte datum zal nog bekend worden gemaakt. De eerste uitbetaling zal eveneens plaatsvinden in mei 2020 (over de periode vanaf 1 maart 2020) en vervolgens iedere maand zolang de regeling van kracht is.

Aanvullende regeling voor zorgverleners in nood
Er zijn echter ook zorgaanbieders die niet tot dan kunnen wachten, bijvoorbeeld omdat ze al eerder in financiële problemen komen. Voor een aantal branches (eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg) hebben de zorgverzekeraars daarom een aanvullende regeling getroffen. Zorgaanbieders uit deze branches kunnen sinds 14 april 2020 gefaseerd en onder bepaalde voorwaarden een voorschot op de continuïteitsbijdrage aanvragen via VECOZO. Het voorschot bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet. Het streven is om het voorschot binnen een week na de aanvraag uit te betalen.

Terugbetaling
De continuïteitsbijdrage hoeft in beginsel niet te worden terugbetaald maar bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is. De eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Het idee hiervan is dat dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger mogen zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Vragen?
Heeft u hierover vragen of heeft u andere zorggerelateerde vragen? Neemt u dan gerust contact op met Véza Vos (023 5530230 of vos@potjonker.nl).

Op onze coronarechtpagina vindt u onder het kopje ‘zorginstellingen’ meer informatie die mogelijk voor u relevant kan zijn.
Actueel / blog

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯


Loonoffer – waarmee rekening te houden?

Medewerkers laten afzien van een bonus of vakantiegeld of een (tijdelijke) loonsverlaging voorstellen? Nu de coronacrisis voortduurt, vragen veel en uiteenlopende bedrijven loonoffers van hun medewerkers. Maar wat is de juridische context wanneer u een dergelijk loonoffer wilt vragen van medewerkers? Dus kan een medewerker verplicht worden een loonoffer te leveren? De uitgangspunten voor het  ❯


Interview de Jurist (FD): advocaat Babette Blaisse & bedrijfsjurist Weng Chie Cheung

In de gloednieuwe rubriek van het Financieele Dagblad, de Jurist, vertellen advocaat Babette Blaisse en bedrijfsjurist Weng Chie Cheung over hun 10-jarige samenwerking voor Q-Park. Met als resultaat een mooi interview over (sparrings)partnerschap, gezamenlijk werken aan zakelijke doelstellingen en persoonlijke raakvlakken. Onderlinge waardering voor manier van werken Sinds 2010 werkt Babette Blaisse voor Q-Park in  ❯


Continuïteitsregeling biedt financiële steun voor niet-corona zorgverleners

Bent u zorgaanbieder en hebt u door het stilvallen van reguliere behandelingen door het coronavirus financiële ondersteuning nodig? Wellicht biedt de continuïteitsbijdrage die vanaf mei 2020 kan worden aangevraagd uitkomst! Voor wie is de bijdrage bedoeld? De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en waarvan de reguliere behandelingen stilvallen  ❯


Kan een recht schaars zijn als er geen plafond is vastgesteld bij wettelijk voorschrift?

De schaarse rechten saga continues. Ditmaal moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) zich uitlaten over de vraag wanneer een recht precies als schaars moet worden beschouwd (ABRvS 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2019:1013). Wederom zijn de Amsterdamse binnenwateren het decor waartegen de tragedie zich afspeelt. Betoog New Orange: geen schaarste Rederij New  ❯


NOW en subsidiesystematiek: binnen welke bandbreedte vraag je subsidie aan?

De werkgever die een beroep doet op de NOW-regeling, moet – uiterlijk op 31 mei a.s. – een uitspraak doen over de door hem verwachte omzetdaling in een door hem te kiezen driemaandsperiode, gelegens tussen 1 maart en 31 juli a.s.. Stel dat hij kiest voor de maanden mei-juni-juli, dan is die omzetdaling nog in  ❯


Terugblik: Webinar NOW-regeling

Dinsdag 14 april vond ons webinar over de NOW-regeling plaats. Werkgevers kunnen op grond van de NOW-regeling een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen als sprake is van tenminste 20% omzetverlies. Maar hoe berekent u dat op de juiste manier? Welke rechten en verplichtingen gelden er op grond van de NOW? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens ons webinar.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 april 2020

Vermelding Pot Jonker Advocaten in de Legal500

Legal 500, een jaarlijkse ranglijst van advocatenkantoren over de hele wereld, heeft de EMEA 2020-gids gelanceerd. De ranglijst wordt samengesteld op basis van objectief onderzoek naar de ervaring en feedback van cliënten en vakgenoten. Tot onze trots wordt ons kantoor in de 2020 editie omschreven als “An honest and very capable firm, which fields well-informed  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 april 2020

Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem voor woningbouwprojecten

Vanaf 24 maart 2020 is het stikstofregistratiesysteem in werking getreden, uitgewerkt in de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur (hierna: ‘de Regeling’). Het betreft een wijziging van de Regeling natuurbescherming. In het register worden voor elk Natura 2000- gebied de effecten bijgehouden van de maatregelen ter reductie van de stikstofdepositie (bronmaatregelen). Daarmee kan worden bepaald hoeveel  ❯