Concept wetsvoorstel voor verankering Nederlandse Franchise Code gepresenteerdOp 12 april 2017 is door minister Kamp een wetsvoorstel gepresenteerd waarmee de Nederlandse Franchise Code (NFC) een wettelijke basis moet krijgen. De toepassing van de NFC zal plaats vinden via het pas toe of leg uit beginsel. Hieronder worden de belangrijkste punten besproken.

Nederlandse Franchise Code

De NFC is een gedragscode die door een vertegenwoordiging van franchisegevers en franchisenemers is opgesteld in het kader van een door minister Kamp voorgeschreven traject van zelfregulering. De inhoud van de NFC is echter omstreden en daardoor zullen met name franchisegevers zich niet vrijwillig binden aan de code. Door een wettelijke verankering probeert minister Kamp de code nu alsnog tanden te geven. Het doel hiervan is om de positie van franchisenemers te versterken.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het gepresenteerde wetsvoorstel voorziet er in dat in de toekomst (een deel van) de NFC zoals die in 2016 is vastgesteld automatisch van toepassing zal zijn op een door een franchisegever en franchisenemer gesloten franchiseovereenkomst, tenzij in de franchiseovereenkomst duidelijk wordt toegelicht dat daarvan wordt afgeweken, en ook gemotiveerd wordt waarom het in de gegeven omstandigheden nodig is om van de NFC af te wijken. Indien in de franchiseovereenkomst niet is vermeld van welke bepalingen van de NFC wordt afgeweken of er geen deugdelijke motivering wordt gegeven waarom daarvan wordt afgeweken, kunnen van de NFC afwijkende bepalingen door een franchisenemer worden vernietigd.

Overgangsrecht

Ten aanzien van het overgangsrecht bepaalt het wetsvoorstel dat de bovenstaande systematiek van toepassing zal zijn op alle nieuwe overeenkomsten die worden gesloten nadat de wet in werking is getreden. Ten aanzien van franchiseovereenkomsten die al zijn afgesloten op het moment dat de wet in werking treedt geldt dat de wet pas vijf jaar na inwerkingtreding van toepassing zal worden op deze overeenkomsten. Franchisegevers hebben dus vijf jaar de tijd om reeds gesloten franchiseovereenkomsten zodanig aan te passen dat deze ofwel voldoen aan de NFC ofwel goed gemotiveerd is waarom daarvan wordt afgeweken. Gelet op de gebruikelijke looptijd van vijf jaar zullen franchisegevers dus vanaf de inwerkingtreding van de wet bij iedere verlenging van een bestaande overeenkomst of bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst een in overeenstemming met de nieuwe wetgeving zijnde versie van hun franchiseovereenkomst ter ondertekening moeten voorleggen aan hun franchisenemers.

Gevolgen van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel dwingt franchisegevers om alle franchiseovereenkomsten zoals die nu worden gebruikt nauwkeurig te controleren en naast de NFC te leggen en waar deze afwijken van een motivering te voorzien. Daarbij is te voorzien dat op punten niet duidelijk is of nu wel of niet wordt afgeweken van de NFC. De NFC formuleert in een aantal gevallen algemene normen en geen concrete regels. Waar verder onduidelijkheid over kan bestaan is of een door de franchisegever gegeven motivering waarom wordt afgeweken van de NFC afdoende is. Indien achteraf door een rechter zou worden geoordeeld dat de motivering ondeugdelijk is, houdt de betreffende afwijkende bepaling alsnog geen stand.

Het wetsvoorstel zal dus veel extra werk opleveren bij het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten. Indien franchisegevers echter zorgvuldig omgaan met het toelichten en motiveren van afwijkingen van de NFC lijkt het er wel op dat zij de regie blijven houden over welke bepalingen uit de NFC worden overgenomen, en welke niet. Wel kan het in bepaalde gevallen onzeker zijn of een door de franchisegever gegeven motivering stand zal houden indien deze door een rechter wordt getoetst. Dit kan voor franchisenemers bij geschillen over dergelijke bepalingen een gunstige onderhandelingspositie opleveren.

Het verdere tijdspad

Het concept wetsvoorstel is op 12 april 2017 voor een periode van zes weken in internetconsultatie gegaan zodat de branche hierop kan reageren en suggesties voor verbeteringen kan doen. Pas na deze consultatie zal een definitieve versie van het wetsvoorstel worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Na goedkeuring door de Tweede Kamer zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel vervolgens moeten goedkeuren.

Zie ook: Minister Kamp wil de Nederlandse Franchisecode tanden geven
Actueel / blog

Belang, ontvankelijkheid en relativiteit

Een onderzoek naar het belang van degene die beroep instelt tegen een besluit is noodzakelijk om te kijken of hij überhaupt mag procederen. Maar ook als zijn ontvankelijkheid is vastgesteld, blijft zijn belang van belang. Want artikel 8:69a Awb kan ertoe leiden dat hij toch bepaalde argumenten niet met succes naar voren kan brengen, omdat  ❯


Rechtbank Noord-Holland verleent surseance aan Nederlandse tak De Keizer International

Bewindvoerder Rocco Mulder staat familiebedrijf gespecialiseerd in systeemintegraties voor superjachten bij De rechtbank Noord-Holland heeft gisteren surseance van betaling verleend aan de Nederlandse vennootschappen van De Keizer International: De Keizer International B.V. en De Keizer Marine Engineering B.V. De Keizer International is een wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor jachten met vestigingen in Nederland, Frankrijk, Spanje  ❯

Pot Jonker Advocaten
14 oktober 2020

Pot Jonker opgenomen in de Top Vastgoedjuristen van PropertyNL

De PropertyNL Top Vastgoedjuristen is weer bekend gemaakt. We zijn trots dat Pot Jonker Advocaten wederom is opgenomen in deze mooie lijst! Jaarlijks onderzoek onder vastgoedjuristen Het jaarlijkse onderzoek van PropertyNL onder vastgoedjuristen komt elk najaar uit en biedt een overzicht van de kantoren binnen het vastgoedrecht. Zoals PropertyNL zelf stelt, “maken in Nederland een  ❯

Pot Jonker Advocaten
06 oktober 2020

Passende beoordeling voor koeien in de wei

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) houdt voet bij stuk: het beweiden van vee kan vergunningplichtig zijn. In haar uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604, heeft de Afdeling dit ook al overwogen. Dit leidde tot veel kritiek, waarop de provincies samen met de Minister besloten om het beweiden van vee niet  ❯


Online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt vanaf donderdag 8 oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor advocaten die werkzaam zijn in het arrondissement Noord-Holland. Tijdens deze jurisprudentielunch zullen hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad worden behandeld. Op dit moment verzorgt Floris Bakels maandelijks  ❯

Pot Jonker Advocaten
21 september 2020

Partnerschap Pot Jonker Advocaten met Impact Matters officieel van start

Pot Jonker Advocaten is als partner toegetreden tot het netwerk van Impact Matters. Impact Matters koppelt experts uit het bedrijfsleven als vrijwilliger aan ideële organisaties. Deze experts delen hun relevante kennis, ervaring en inzichten, belangeloos om de ambities van uiteenlopende organisaties te realiseren. Grote diversiteit aan ideële organisaties en projecten De variatie aan ideële organisaties  ❯

Pot Jonker Advocaten
03 september 2020

Een studentenhuis en een dakterras; als dat maar goed gaat

ABRvS 12 augustus 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1907) Spoiler alert: een studentenhuis en een dakterras; dat gaat dus niet goed. De Raad van State heeft veel begrip voor de klagende buren van een studentenhuis. Maar waar moet het vergunningverlenende en handhavende bestuursorgaan nu wel of niet rekening mee houden? Wat is ruimtelijk relevant? In iedere studentenstad komt het  ❯


HRLM magazine spreekt advocaten vastgoedrecht over coronacrisis

In de meest recente uitgave van HRLM lichten onze vastgoedrecht advocaten Pieter Nabben en Esther Dubach de gevolgen en mogelijkheden van de coronacrisis toe voor zakelijk vastgoed. Meeste gestelde vastgoedvraag in coronatijd Welke vraag met betrekking tot vastgoedrecht kwam vaak terug in de afgelopen maanden? “Die over huur en verhuur van winkelpanden en andere bedrijfsruimtes.  ❯


Vlog: de 3 meest gestelde werkgeversvragen over vakantiedagen

In deze tijd worden logischerwijs bovengemiddeld veel vakantiegerelateerde vragen gesteld door ondernemers. Dit jaar is het onderwerp vakantie extra belangrijk door de coronacrisis. Veel werkgevers vragen zich af wat ze van werknemers kunnen verlangen. Shira Vrij behandelt daarom in onze nieuwste Pot Jonker Insights vlog de drie meest gestelde vragen door werkgevers over de vakantiedagen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
06 augustus 2020

AVG Basics: de ontwikkelingen in de Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoewel de AVG qua uitwerking van de privacyregels gedetailleerder is dan haar voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), bevat zij ook een groot aantal open normen. Deze open normen worden regelmatig verduidelijkt via (Europese) jurisprudentie, richtsnoeren en handhavingszaken, maar brengen van tijd tot  ❯