Begeleiding bij verzuim van zieke werknemers

Als een werknemer zich ziek meldt krijgt u als werkgever te maken met allerlei verplichtingen. Het loon moet worden doorbetaald, er moet gewerkt worden aan re-integratie en als de arbeidsongeschiktheid wat langer duurt moet een bedrijfsarts ingeschakeld worden. Als niet op het juiste moment de juiste actie wordt ondernomen kan dat grote gevolgen hebben. Zo kan het UWV bijvoorbeeld een loonsanctie opleggen als het vindt dat onvoldoende is gedaan aan re-integratie en moet nog een jaar langer loon worden doorbetaald.

Voor werkgevers is het vaak lastig om overzicht te krijgen in de complexe wet- en regelgeving, terwijl een juiste aanpak vanaf het begin van het verzuim veel kan opleveren. Niet alleen is de kans dan groter dat de werknemer weer sneller aan de slag kan, waar het uiteindelijk om draait, maar ook kunnen problemen worden voorkomen en kosten worden bespaard.  Wij helpen u daarom graag bij het op een juiste en effectieve manier toepassen van de regels bij verzuim.

Wat kunnen wij u bieden?

 • Check van de verzuimdossiers

Wij kunnen in bestaande verzuimdossiers beoordelen of de juiste stappen zijn of worden ondernomen en aangeven hoe eventuele tekortkomingen kunnen worden hersteld. Uiteraard is het ook mogelijk om ons direct in te schakelen op het moment dat u te maken krijgt met een nieuw ziektegeval.

 • Opstellen verzuimreglement

Het is verstandig een verzuimreglement op te stellen, waarin de verplichtingen van de werkgever en werknemer bij ziekte zijn uitgewerkt. Wij kunnen u helpen met het opstellen van zo’n reglement. Heeft u al een reglement, dan controleren wij dat graag voor u.

 • Privacy

Om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen heeft u bepaalde informatie nodig. Die informatie is ook nodig om te kunnen beoordelen of het loon moet worden doorbetaald. U mag echter niet alle gegevens opvragen en verwerken, omdat een zieke werknemer recht heeft op privacy. Wij kunnen voor u op een rij zetten wat u wel of niet mag vragen en vastleggen.

 • Hulp bij stagnatie van de re-integratie

Op het moment dat de re-integratie vastloopt zijn er allerlei manieren om de re-integratie weer vlot te trekken. Daarbij kan worden gedacht aan het opleggen van een loonsanctie, het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV of mediation. Wij adviseren u graag over de juiste sanctie in een specifieke situatie.

 • Afspraken na twee jaar

Als de werknemer na twee jaar nog ziek is, maar wel in staat is om werkzaamheden voor u te verrichten, dienen daarover afspraken te worden gemaakt. Het contract kan bijvoorbeeld worden aangepast, maar u kunt ook met uw werknemer afspreken dat verder wordt gewerkt aan re-integratie. Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden en de daaraan verbonden risico’s.

 • Ontslag

Tijdens de eerste twee jaren van ziekte geldt een opzegverbod, maar onder omstandigheden is het toch mogelijk afscheid te nemen van een zieke werknemer. Na de eerste twee jaren van ziekte geldt geen opzegverbod meer, maar ontslag is ook dan alleen mogelijk als aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

 • Compensatieregeling transitievergoeding

Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en u aan de werknemer de transitievergoeding betaalt, kunt u een beroep doen op de compensatieregeling die in 2020 van kracht wordt. Wij laten u graag weten wat u moet doen om in aanmerking te kunnen komen voor die compensatie.

 • Loonsanctie UWV

Het UWV kan na twee jaar ziekte een loonsanctie opleggen als onvoldoende is gedaan aan re-integratie. Tegen die beslissing kunt u in bezwaar en eventueel ook in beroep of u kunt om bekorting van de sanctie vragen als de tekortkomingen zijn hersteld. Wij kunnen u bij deze procedures helpen. Maar liever behoeden wij u voor een loonsanctie en adviseren wij u al in een eerder stadium, zodat u weet wat u kunt doen om een loonsanctie te voorkomen.

 • Bezwaar/beroep WIA- of ZW-beslissing

Als werkgever kunt u belang hebben bij de beslissing op een WIA- of ZW-aanvraag van uw zieke werknemer. Wij kunnen bezwaar of beroep voor u instellen.

 • Eigenrisicodrager

U kunt eigenrisicodrager zijn of worden voor de WIA of de ZW. Wij weten waarmee eigenrisicodragers geconfronteerd kunnen worden en welke risico’s zij lopen. Wij delen onze kennis graag met u.

 • Aansprakelijk

Uw werknemer kan u aansprakelijk stellen als hij arbeidsongeschikt is geworden door het werk. Als u of uw verzekeraar met een claim geconfronteerd wordt kunnen wij bijstand verlenen.

 • Verhaal op derden

Als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden door toedoen van een ander, bijvoorbeeld als hij is aangereden, kunt u de loon- en re-integratiekosten op die ander verhalen. Of bent u geconfronteerd met een loonsanctie omdat u af bent gegaan op een verkeerd advies van de bedrijfsarts? Wij kunnen de schade voor u proberen te verhalen.

 • Mogelijkheden om kosten te besparen

Wij kunnen u ook attenderen op andere manieren om kosten te besparen. Zo zien wij het in de praktijk vaak voorkomen dat werkgevers het loon onverminderd doorbetalen na  twee jaar ziekte. Uitgangspunt is echter dat dan alleen nog hoeft te worden betaald naar loonwaarde. En wist u dat het UWV kan worden gevraagd te helpen bij de re-integratie als de arbeidsovereenkomst binnen afzienbare termijn eindigt of dat u het UWV kunt vragen om een vergoeding voor voorzieningen (zoals een traplift)? Ook kan een beroep worden gedaan op het UWV als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt en deze (opnieuw) uitvalt. Het loon wordt dan door het UWV gecompenseerd.

Opleidingsmodule “De zieke werknemer”

Wij hebben verschillende opleidingsmodules ontwikkeld, waaronder de opleidingsmodule “De zieke werknemer”. Deze module is bedoeld voor HR-professionals en leidinggevenden. Tijdens de module wordt een overzicht van de wet- en regelgeving gegeven en bespreken wij wat u in welke situatie kunt doen aan de hand van voorbeelden uit onze praktijk en de rechtspraak. Wij geven tips en aandachtspunten. Klik hier voor meer informatie over de opleidingsmodules.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en onze tarieven? Of wilt u afspraken maken over een dienstverleningspakket tegen een vast tarief? Neem dan contact op met Hester Tonino (023-5530228 of tonino@potjonker.nl).