AP stelt ‘Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP’ vastOp grond van artikel 77, eerste lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien hij vindt dat de AVG wordt geschonden bij de verwerking van zijn persoonsgegevens. Volgens artikel 57, eerste lid, aanhef en onder f, AVG behoort het behandelen van klachten tot de taken van de AP en onderzoekt de AP de klacht in de mate waarin dat gepast is. Daarnaast stelt de AP de klager binnen redelijke termijn in kennis van de vooruitgang en de resultaten van het onderzoek, met name indien verder onderzoek of coördinatie met een andere toezichthoudende autoriteit noodzakelijk is.

Uit artikel 57, eerste lid, aanhef en onder f, AVG volgt dat door de AP op elke klacht (inhoudelijk) moet worden gereageerd. De AP ontvangt veel klachten. Ten aanzien van een deel van die klachten zal snel duidelijk zijn dat sprake is van een overtreding van de AVG. De AP gaat dan in beginsel over tot handhavend optreden. In een aantal andere gevallen zal snel duidelijk zijn dat geen sprake is van een overtreding van de AVG. De AP zal de klacht dan afwijzen. Er is echter ook een categorie gevallen waarin na een eerste beoordeling niet direct is vast te stellen of sprake is van een overtreding maar waarin wel sprake is van voldoende aanwijzingen dat dat het geval zou kunnen zijn. Mede vanwege het feit dat de middelen van de AP beperkt zijn en het ‘toezichtsveld veelomvattend’, kunnen niet alle klachten in de laatstgenoemde categorie aan een uitgebreid(er) onderzoek worden onderworpen. In de Memorie van Toelichting bij de Uitvoeringswet AVG (Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 3, p. 28) is aangegeven dat het de AP vrij staat om bij het behandelen van klachten een afweging te maken ten aanzien van de intensiteit van het onderzoek dat op een klacht volgt. In dat kader heeft de AP op 20 september jl. beleidsregels vastgesteld met betrekking tot prioritering van klachtenonderzoek. Deze beleidsregels zijn, voorzien van een toelichting, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 oktober jl.

Prioriteringscriteria

In situaties waarin nader onderzoek nodig is om vast te stellen of sprake is van een overtreding van de AVG, stelt de AP zichzelf de volgende vragen:

Hoe schadelijk is de vermeende overtreding voor de betrokkene(n)?

De AP kijkt naar de aard van de persoonsgegevens (bijzondere categorieën of niet?), de aard van de overtreding (ernstig of minder ernstig, incidenteel of structureel?) en de schadelijkheid (niet alleen financiële schade).

Wat is de omvang en de bredere maatschappelijke betekenis van een eventueel optreden van de AP?

De AP kijkt naar de kring van betrokkenen (zijn enkelen of velen getroffen en in welke mate? Is sprake van een grensoverschrijdend karakter?). Bij de uitleg van het criterium ‘bredere maatschappelijke betekenis’ is relevant of sprake is van een door de AP jaarlijks bekend gemaakt aandachtspunt in het Toezichtskader. Die aandachtspunten zijn kort gezegd: verwerking van persoonsgegevens door overheden en in de zorg, handel in persoonsgegevens, niet-gemelde datalekken en datalekken die veroorzaakt zijn door ernstige tekortkomingen in de beveiliging.

In hoeverre is de AP in staat doeltreffend en doelmatig op te treden?

De AP richt zich bij de behandeling van klachten primair op het bereiken van normconform gedrag. Ten aanzien van doeltreffendheid zal worden ingeschat welk (handhavings)instrument geschikt is om op het korte termijn het gewenste effect te bereiken. Ook informele interventies zoals een telefonische confrontatie, een normoverdragend gesprek, een (openbare) waarschuwingsbrief of bemiddeling kunnen effectief zijn. Ten aanzien van doelmatigheid zal worden afgewogen of een nader onderzoek mogelijk is met de beschikbare menskracht en toegekende financiële middelen. Deze zullen evenwichtig verdeeld moeten worden over alle nader te onderzoeken klachten.

Toepassing prioriteringscriteria

Er is geen sprake van cumulatieve prioriteringscriteria. Wel volgt uit de toelichting op de beleidsregels dat als een klacht op meerdere criteria hoog schoort, er eerder aanleiding bestaat voor een nader onderzoek en als een klacht op één criterium laag scoort dat al aanleiding kan zijn om nader onderzoek achterwege te laten. Daar staat tegenover dat als sprake is van bijzondere omstandigheden ook een nader onderzoek kan worden gestart als een klacht op alle criteria laag scoort.

Van overeenkomstige toepassing

Vraagt u de AP om op te treden tegen een vermeende schending van de AVG zonder dat u betrokkene bent in de zin van de AVG? Dan is de beleidsregel van overeenkomstige toepassing. Dat geldt ook voor verzoeken om handhaving over sectorale wetgeving (waarbij de AP als toezichthouder is aangewezen zoals ten aanzien van enkele artikelen in de Telecommunicatiewet), welke verzoeken niet als klacht in de zin van de AVG kunnen worden aangemerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke van de Laar (tel. 023 55 30 233; vandelaar@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van het team Privacy van Pot Jonker advocaten.
Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief


Privacy |


Actueel / blog

Vacature: advocaat-stagiaire Ondernemings- en Insolventierecht en advocaat-stagiaire Vastgoed

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 januari 2019

Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking, hoeveel treden worden er werkelijk genomen?

De realisatie van een bedrijf zal vaak als nieuwe stedelijke ontwikkeling kwalificeren. In dat geval moet aan de ladder voor duurzame verstedelijking worden voldaan (de Ladder). Kort samengevat onderzoekt het bevoegd gezag (in de praktijk laat het bevoegd gezag dit onderzoeken) bij het aflopen van de Ladder of er wel behoefte is aan het nieuwe  ❯


Annotatie over toezichthoudersaansprakelijkheid

Toezichthoudersaansprakelijkheid: Heeft de toezichthouder in redelijkheid tot zijn beleid met betrekking tot toezicht en controle dan wel tot zijn optreden in een concreet geval kunnen komen, gegeven een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid, het aan de orde zijnde risico en de hem bekende omstandigheden? Barkhuysen & Swagemakers, Gst. toezichthoudersaansprakelijkheid


De overheid als contractpartner bij ruimtelijke ontwikkelingen – verzwakt veel beloven het vertrouwen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gemeenteraad planologische medewerking onthoudt aan een ruimtelijke ontwikkeling, nadat de ontwikkelaar daarover maanden – soms jaren – overleg heeft gevoerd met de gemeente. De ontwikkelaar ontleende aan dat overleg het vertrouwen dat de gemeenteraad zijn planologische medewerking wel zou verlenen. Soms is dat vertrouwen zelfs gebaseerd  ❯


Het relativiteitsvereiste bezien vanuit vier groepen belanghebbenden

Sinds 1 januari 2013 kent ook het algemene bestuursrecht de relativiteitseis (art. 8:69a Awb), nadat deze al eerder in de Crisis- en herstelwet was opgenomen. In deze bijdrage wordt aan de hand van een aantal recente Afdelingsuitspraken bezien welke consequenties dit nieuwe wetsartikel voor de rechtspraktijk heeft. Duidelijk is dat de beperking van het beroepsrecht  ❯


Verwijtbare werkloosheid: ontslagreden boven ontslagroute

Wellicht is het u in de eindejaarshectiek ontgaan, maar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft eind 2018 een noemenswaardige uitspraak gedaan die ik u niet wil onthouden. Er is namelijk een nieuw toetsingskader ontwikkeld voor het beoordelen van de vraag of een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden in de zin van (artikel 24 van)  ❯


Parkeren en ruimtelijke ordening; een lastige combinatie

Parkeerbehoefte en een goede ruimtelijke ordening: een combinatie die tot veel reuring, vragen en dus ook jurisprudentie leidt.  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:9) wordt weer eens duidelijk uiteen gezet hoe getoetst moet worden of een project voldoende parkeergelegenheid biedt om in de parkeerbehoefte  ❯


Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019

Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes: Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure  ❯


Een antennemast in your backyard?

Op 5 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3979) deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak in de zaak waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar aan KPN een omgevingsvergunning had verleend voor het bouwen van een antennemast voor het mobiele netwerk. In de zaak komt aan de orde op welke  ❯


Staatssteun en grondverwerving: een wespennest

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Dit gezegde dringt zich op na lezing van het arrest  van het hof Arnhem Leeuwarden d. d. 6 november 2018 in een zaak tussen de gemeente Harlingen en het bedrijf Spaansen, die al eerder tot veel publiciteit leidde. Teruggebracht tot de essentie  ❯