AP stelt ‘Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP’ vastOp grond van artikel 77, eerste lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien hij vindt dat de AVG wordt geschonden bij de verwerking van zijn persoonsgegevens. Volgens artikel 57, eerste lid, aanhef en onder f, AVG behoort het behandelen van klachten tot de taken van de AP en onderzoekt de AP de klacht in de mate waarin dat gepast is. Daarnaast stelt de AP de klager binnen redelijke termijn in kennis van de vooruitgang en de resultaten van het onderzoek, met name indien verder onderzoek of coördinatie met een andere toezichthoudende autoriteit noodzakelijk is.

Uit artikel 57, eerste lid, aanhef en onder f, AVG volgt dat door de AP op elke klacht (inhoudelijk) moet worden gereageerd. De AP ontvangt veel klachten. Ten aanzien van een deel van die klachten zal snel duidelijk zijn dat sprake is van een overtreding van de AVG. De AP gaat dan in beginsel over tot handhavend optreden. In een aantal andere gevallen zal snel duidelijk zijn dat geen sprake is van een overtreding van de AVG. De AP zal de klacht dan afwijzen. Er is echter ook een categorie gevallen waarin na een eerste beoordeling niet direct is vast te stellen of sprake is van een overtreding maar waarin wel sprake is van voldoende aanwijzingen dat dat het geval zou kunnen zijn. Mede vanwege het feit dat de middelen van de AP beperkt zijn en het ‘toezichtsveld veelomvattend’, kunnen niet alle klachten in de laatstgenoemde categorie aan een uitgebreid(er) onderzoek worden onderworpen. In de Memorie van Toelichting bij de Uitvoeringswet AVG (Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 3, p. 28) is aangegeven dat het de AP vrij staat om bij het behandelen van klachten een afweging te maken ten aanzien van de intensiteit van het onderzoek dat op een klacht volgt. In dat kader heeft de AP op 20 september jl. beleidsregels vastgesteld met betrekking tot prioritering van klachtenonderzoek. Deze beleidsregels zijn, voorzien van een toelichting, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 oktober jl.

Prioriteringscriteria

In situaties waarin nader onderzoek nodig is om vast te stellen of sprake is van een overtreding van de AVG, stelt de AP zichzelf de volgende vragen:

Hoe schadelijk is de vermeende overtreding voor de betrokkene(n)?

De AP kijkt naar de aard van de persoonsgegevens (bijzondere categorieën of niet?), de aard van de overtreding (ernstig of minder ernstig, incidenteel of structureel?) en de schadelijkheid (niet alleen financiële schade).

Wat is de omvang en de bredere maatschappelijke betekenis van een eventueel optreden van de AP?

De AP kijkt naar de kring van betrokkenen (zijn enkelen of velen getroffen en in welke mate? Is sprake van een grensoverschrijdend karakter?). Bij de uitleg van het criterium ‘bredere maatschappelijke betekenis’ is relevant of sprake is van een door de AP jaarlijks bekend gemaakt aandachtspunt in het Toezichtskader. Die aandachtspunten zijn kort gezegd: verwerking van persoonsgegevens door overheden en in de zorg, handel in persoonsgegevens, niet-gemelde datalekken en datalekken die veroorzaakt zijn door ernstige tekortkomingen in de beveiliging.

In hoeverre is de AP in staat doeltreffend en doelmatig op te treden?

De AP richt zich bij de behandeling van klachten primair op het bereiken van normconform gedrag. Ten aanzien van doeltreffendheid zal worden ingeschat welk (handhavings)instrument geschikt is om op het korte termijn het gewenste effect te bereiken. Ook informele interventies zoals een telefonische confrontatie, een normoverdragend gesprek, een (openbare) waarschuwingsbrief of bemiddeling kunnen effectief zijn. Ten aanzien van doelmatigheid zal worden afgewogen of een nader onderzoek mogelijk is met de beschikbare menskracht en toegekende financiële middelen. Deze zullen evenwichtig verdeeld moeten worden over alle nader te onderzoeken klachten.

Toepassing prioriteringscriteria

Er is geen sprake van cumulatieve prioriteringscriteria. Wel volgt uit de toelichting op de beleidsregels dat als een klacht op meerdere criteria hoog schoort, er eerder aanleiding bestaat voor een nader onderzoek en als een klacht op één criterium laag scoort dat al aanleiding kan zijn om nader onderzoek achterwege te laten. Daar staat tegenover dat als sprake is van bijzondere omstandigheden ook een nader onderzoek kan worden gestart als een klacht op alle criteria laag scoort.

Van overeenkomstige toepassing

Vraagt u de AP om op te treden tegen een vermeende schending van de AVG zonder dat u betrokkene bent in de zin van de AVG? Dan is de beleidsregel van overeenkomstige toepassing. Dat geldt ook voor verzoeken om handhaving over sectorale wetgeving (waarbij de AP als toezichthouder is aangewezen zoals ten aanzien van enkele artikelen in de Telecommunicatiewet), welke verzoeken niet als klacht in de zin van de AVG kunnen worden aangemerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke van de Laar (tel. 023 55 30 233; vandelaar@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van het team Privacy van Pot Jonker advocaten.
Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯