Afdeling: nog even geen leven in de Texelse bierbrouwerijDe kwestie waaraan deze bijdrage is gewijd, is de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:66). Centraal staat het bestemmingsplan “Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein” van de raad van Texel, dat voorziet in een nieuwe locatie voor de Texelse Bierbrouwerij die wil uitbreiden. In de uitspraak komen meerdere onderwerpen aan bod. In deze bijdrage wordt stil gestaan bij de spanning die waarneembaar is tussen enerzijds het behouden van de brouwerij op Texel en anderzijds het beslag van de brouwerij op de schaarse ruimte op het eiland. Dit debat wordt gevoerd over de band van de ladder van duurzame verstedelijking.

Achtergrond

De raad is voornemens om met het bestemmingsplan het bedrijventerrein Oudeschild op Texel uit te breiden ten behoeve van de Texelse Bierbrouwerij. De Texelse Bierbrouwerij heeft een grote groei doorgemaakt, waardoor de brouwerij op zoek is naar een geschikte locatie waarop zij haar activiteiten kan uitbreiden. Het beoogde perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 4,5 hectare en is in de huidige situatie in gebruik als grasland en weide voor schapen. Op het perceel is ten behoeve van de Texelse Bierbrouwerij een langgerekt gebouw voorzien. De beoogde activiteiten op het perceel betreffen het brouwen van bier en het verpakken, opslaan en distribueren van de geproduceerde goederen. Verder is een bezoekerscentrum, met een proeflokaal, voorzien waarin bezoekers de mogelijkheid krijgen om informatie over de brouwerij te krijgen, rondleidingen te volgen door een deel van de bierbrouwerij en bier te proeven.

Ladder voor duurzame verstedelijking – de beroepsgronden

Diverse bewoners van Oudeschild, Natuur & Milieufederatie Noord-Holland en de Vereniging 10 voor Texel stellen beroep in tegen het vaststellingsbesluit. Het plan zou om drie redenen in strijd met de ladder voor duurzame verstedelijking zijn vastgesteld (artikel 3.1.6 lid 2 Bro):

  • Blik op de toekomst: De raad zou ten onrechte zijn uitgegaan van ver in de toekomst gelegen groeiverwachtingen van de brouwerij. Dat zou betekenen dat gedurende die lange tijd andere bedrijven geen gebruik zouden kunnen maken van een groot gedeelte van het omvangrijke perceel. Een groot deel van het terrein zal namelijk pas over vele jaren in gebruik worden genomen door de brouwerij.
  • Achterblijflocatie: Vervolgens zou de raad onvoldoende oog hebben gehad voor de huidige locatie van de brouwerij, met name voor wat betreft de daar te verwachten leegstand.
  • Vasteland: Tot slot had de raad ook locaties op het vasteland in ogenschouw moeten nemen, zo stellen appellanten. De bierbrouwerij is inmiddels dusdanig gegroeid dat de behoefte bestaat aan een industrieterrein; dat zou niet passen bij Texel. De appellanten stellen ook dat de raad wel argumenten heeft genoemd waarom de brouwerij op Texel gevestigd zou moeten blijven, maar die gaan volgens appellanten niet op. Het zijn voornamelijk bedrijfsbelangen, aldus de appellanten, en die zouden geen rol moeten spelen bij een ruimtelijke afweging. De brouwerij hoeft volgens hen ook niet op Texel te zijn gevestigd. Zo komt het merendeel van de 35 werknemers niet van Texel, en het voor het bier gebruikte water, hop en graan zijn niet van Texel afkomstig.

Oordeel van de Afdeling: keuze voor, en behoefte aan, het perceel deugdelijk onderbouwd

Met de ladder voor duurzame verstedelijking is beoogd vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening ongewenste leegstand te vermijden en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. De raad heeft naar het oordeel van de Afdeling deugdelijk onderbouwd waarom de keuze is gevallen op de betreffende locatie, waarom daar behoefte aan bestaat en waarom er (elders) geen gevaar bestaat voor leegstand:

  • Blik op de toekomst: Uit een gemeentelijke inventarisatie blijkt dat er op Texel 550.000 m2 netto oppervlakte aan bedrijventerrein is, waarvan slechts 2.369 m2 ter huur wordt aangeboden, 4.137 m2 aan bedrijf- en kantoorruimte te koop staat en dat er één bouwkavel van 3.915 m2 te koop was. De bedrijfskavel die uiteindelijk is gekozen als ontwikkellocatie voor de Texelse Bierbrouwerij heeft een oppervlakte van 45.000 m2. In eerste instantie zal de brouwerij die kavel over de gehele lengte in gebruik nemen. Dat is nodig gelet op het productieproces. De gehele oppervlakte wordt echter niet meteen in gebruik genomen. Daar zouden zich – waar appellanten op lijken te doelen – andere bedrijven kunnen vestigen. Niettemin groeit de brouwerij jaarlijks ongeveer 30%. De investering van de Texelse Bierbrouwerij in de verplaatsing is groot en zij wil voorkomen dat ze op voorhand beperkt wordt in haar uitbreidingsmogelijkheden, die ze naar verwachting op termijn nodig zal hebben.
  • Achterblijflocatie: Enerzijds is het dan redelijkerwijs te begrijpen waarom de brouwerij niet op voorhand al beperkt wil worden in haar uitbreidingsmogelijkheden. Anderzijds is het de vraag in hoeverre dit belemmerend werkt voor andere bedrijven op het eiland. Daar is onderzoek naar gedaan. Kort gezegd zouden vijftien bedrijven binnen drie jaar een ruimtebehoefte hebben van 50.950 m2 tot 54.300 m2 netto, waarvan de behoefte van de Texelse Bierbrouwerij het leeuwendeel is (immers zo’n 45.000 m2). Kortom, na de verhuizing van de Texelse Bierbrouwerij resteren er niet veel bedrijven met een aanzienlijke ruimtebehoefte. Tegelijkertijd resteert er wel enige ruimtebehoefte. Maar daar zou juist de “achterblijflocatie” van de brouwerij in kunnen voorzien.
  • Vasteland: De raad heeft in het geval van de Texelse Bierbrouwerij de keuze voor het regionale schaalniveau deugdelijk onderbouwd. De Texelse Bierbrouwerij is namelijk al gevestigd op Texel en wil zich op een nieuwe locatie op Texel vestigen en uitbreiden. De raad en de Texelse Bierbrouwerij hebben toegelicht dat Texel als vestigingsplaats van belang is voor de Texelse Bierbrouwerij en voor de gemeente Texel in verband met de werkgelegenheid op Texel en de lokale toeleveranciers. De door appellanten genoemde omstandigheden, bijvoorbeeld dat niet alle producten van Texel komen en niet alle werknemers op Texel wonen, maken niet dat de raad in redelijkheid ook gebieden op het vasteland had moeten betrekken in het onderzoek.

Tot slot

Uiteindelijk slagen andere beroepsgronden van appellanten wel. Zo bevat het bestemmingsplan ten onrechte geen begrenzing van de maximale jaarlijkse productie van de brouwerij. Ook zijn verkeerseffecten onvoldoende onderzocht. De raad moet het plan herstellen. Enkele gronden, zoals die over stikstofdepositie, hangen inhoudelijk samen met de geconstateerde gebreken. Deze zullen – indien nodig – in de einduitspraak worden behandeld.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Swagemakers (tel. 023 – 553 0233), swagemakers@potjonker.nl of één van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem voor woningbouwprojecten

Vanaf 24 maart 2020 is het stikstofregistratiesysteem in werking getreden, uitgewerkt in de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur (hierna: ‘de Regeling’). Het betreft een wijziging van de Regeling natuurbescherming. In het register worden voor elk Natura 2000- gebied de effecten bijgehouden van de maatregelen ter reductie van de stikstofdepositie (bronmaatregelen). Daarmee kan worden bepaald hoeveel  ❯


Webinar NOW – 14 april 2020 om 15:00 uur

Werkgevers kunnen op grond van de NOW-regeling een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen als sprake is van tenminste 20% omzetverlies. Maar hoe berekent u dat op de juiste manier? Wanneer kan een concern aanspraak maken op de regeling en waar dient u dan rekening mee te houden? Welke verplichtingen gelden er op grond van de  ❯


Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De nieuwe Omgevingswet, de wet die de regels voor ruimtelijke ontwikkeling moet vereenvoudigen en samenvoegen, die op 1 januari 2021 in werking zou treden is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum van de inwerkingtreding is nog niet bekend. In de wandelgangen gingen de geruchten al langer rond: de verwachte invoering van de Omgevingswet, op 1 januari  ❯


Nieuwe woningbouwontwikkelingen: ruimte en beperkingen voor bedrijven

Nederland is maar een klein landje waarin veel gebeurt, en daarom wordt er gewoekerd met ruimte. De gemeenteraad moet bij het vaststellen van bestemmingsplannen waarin nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, steeds uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zich ervan bewust zijn dat verschillende ruimtelijke functies elkaar flink in de weg kunnen zitten. De raad  ❯


Inzet vrijwilligers in Coronacrisis

In deze crisistijd bieden veel mensen zich als vrijwilliger aan. Denk aan een vrijwilliger die ondersteuning biedt in het ziekenhuis, die software bouwt voor een digitale bingovariant voor een zorginstelling of die een rozenkweker helpt met het oogsten. Dat is mooi en kan zeer goed van pas komen. Maar welke arbeidsrechtelijke regels zijn hierop van  ❯


Welkom – Laurien Mulder gestart als advocaat bestuursrecht

Laurien Mulder is recentelijk gestart als advocaat binnen onze sectie bestuursrecht. Na waardevolle werkervaring te hebben opgedaan onder andere als jurist bij Arcadis heeft ze begin januari de beroepsopleiding vervolgd. Als Starter van de Week in Mr. Laurien licht in de rubriek Starter van de Week haar keuze voor Pot Jonker Advocaten toe: ‘Kennisdeling zit hier echt  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
26 maart 2020

Steunmaatregelen gemeente Haarlem

Ter aanvulling op de steunmaatregelen van het kabinet (zie hierover https://www.potjonker.nl/coronarecht/)) worden ook op gemeenteniveau maatregelen genomen om lokale ondernemers bij te staan. De gemeente Haarlem heeft de volgende steunmaatregelen getroffen: betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting en bijdrage BedrijfsInvesteringsZone (BIZ), wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli; voor  ❯


Coronarecht – Vragen & antwoorden gebundeld

Helder juridisch advies is belangrijk ten tijde van deze coronacrisis. Daarom hebben wij de meest voorkomende vragen & antwoorden gebundeld op onze websitepagina over Coronarecht. -Vragen?- Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie, of daarvoor al, vragen. Neem hierover dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon binnen Pot Jonker Advocaten. Of met  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 maart 2020

Afdeling: nog even geen leven in de Texelse bierbrouwerij

De kwestie waaraan deze bijdrage is gewijd, is de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:66). Centraal staat het bestemmingsplan “Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein” van de raad van Texel, dat voorziet in een nieuwe locatie voor de Texelse Bierbrouwerij die wil uitbreiden. In de uitspraak komen  ❯


Woonschepen, na de Wet verduidelijking voorschriften woonschepen

Een bestemmingsplan voor een bestaand bedrijventerrein in Eindhoven vormde inzet van een uitspraak van de Afdeling van 26 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:621). Partijen met uiteenlopende gevestigde belangen in het gebied kwamen daartegen op. M.n. de overwegingen over de Wet verduidelijking voorschriften woonschepen trekken de aandacht. De bedoeling van het plan is om een bestaand bedrijventerrein op  ❯