Afdeling: nog even geen leven in de Texelse bierbrouwerijDe kwestie waaraan deze bijdrage is gewijd, is de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:66). Centraal staat het bestemmingsplan “Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein” van de raad van Texel, dat voorziet in een nieuwe locatie voor de Texelse Bierbrouwerij die wil uitbreiden. In de uitspraak komen meerdere onderwerpen aan bod. In deze bijdrage wordt stil gestaan bij de spanning die waarneembaar is tussen enerzijds het behouden van de brouwerij op Texel en anderzijds het beslag van de brouwerij op de schaarse ruimte op het eiland. Dit debat wordt gevoerd over de band van de ladder van duurzame verstedelijking.

Achtergrond

De raad is voornemens om met het bestemmingsplan het bedrijventerrein Oudeschild op Texel uit te breiden ten behoeve van de Texelse Bierbrouwerij. De Texelse Bierbrouwerij heeft een grote groei doorgemaakt, waardoor de brouwerij op zoek is naar een geschikte locatie waarop zij haar activiteiten kan uitbreiden. Het beoogde perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 4,5 hectare en is in de huidige situatie in gebruik als grasland en weide voor schapen. Op het perceel is ten behoeve van de Texelse Bierbrouwerij een langgerekt gebouw voorzien. De beoogde activiteiten op het perceel betreffen het brouwen van bier en het verpakken, opslaan en distribueren van de geproduceerde goederen. Verder is een bezoekerscentrum, met een proeflokaal, voorzien waarin bezoekers de mogelijkheid krijgen om informatie over de brouwerij te krijgen, rondleidingen te volgen door een deel van de bierbrouwerij en bier te proeven.

Ladder voor duurzame verstedelijking – de beroepsgronden

Diverse bewoners van Oudeschild, Natuur & Milieufederatie Noord-Holland en de Vereniging 10 voor Texel stellen beroep in tegen het vaststellingsbesluit. Het plan zou om drie redenen in strijd met de ladder voor duurzame verstedelijking zijn vastgesteld (artikel 3.1.6 lid 2 Bro):

  • Blik op de toekomst: De raad zou ten onrechte zijn uitgegaan van ver in de toekomst gelegen groeiverwachtingen van de brouwerij. Dat zou betekenen dat gedurende die lange tijd andere bedrijven geen gebruik zouden kunnen maken van een groot gedeelte van het omvangrijke perceel. Een groot deel van het terrein zal namelijk pas over vele jaren in gebruik worden genomen door de brouwerij.
  • Achterblijflocatie: Vervolgens zou de raad onvoldoende oog hebben gehad voor de huidige locatie van de brouwerij, met name voor wat betreft de daar te verwachten leegstand.
  • Vasteland: Tot slot had de raad ook locaties op het vasteland in ogenschouw moeten nemen, zo stellen appellanten. De bierbrouwerij is inmiddels dusdanig gegroeid dat de behoefte bestaat aan een industrieterrein; dat zou niet passen bij Texel. De appellanten stellen ook dat de raad wel argumenten heeft genoemd waarom de brouwerij op Texel gevestigd zou moeten blijven, maar die gaan volgens appellanten niet op. Het zijn voornamelijk bedrijfsbelangen, aldus de appellanten, en die zouden geen rol moeten spelen bij een ruimtelijke afweging. De brouwerij hoeft volgens hen ook niet op Texel te zijn gevestigd. Zo komt het merendeel van de 35 werknemers niet van Texel, en het voor het bier gebruikte water, hop en graan zijn niet van Texel afkomstig.

Oordeel van de Afdeling: keuze voor, en behoefte aan, het perceel deugdelijk onderbouwd

Met de ladder voor duurzame verstedelijking is beoogd vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening ongewenste leegstand te vermijden en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. De raad heeft naar het oordeel van de Afdeling deugdelijk onderbouwd waarom de keuze is gevallen op de betreffende locatie, waarom daar behoefte aan bestaat en waarom er (elders) geen gevaar bestaat voor leegstand:

  • Blik op de toekomst: Uit een gemeentelijke inventarisatie blijkt dat er op Texel 550.000 m2 netto oppervlakte aan bedrijventerrein is, waarvan slechts 2.369 m2 ter huur wordt aangeboden, 4.137 m2 aan bedrijf- en kantoorruimte te koop staat en dat er één bouwkavel van 3.915 m2 te koop was. De bedrijfskavel die uiteindelijk is gekozen als ontwikkellocatie voor de Texelse Bierbrouwerij heeft een oppervlakte van 45.000 m2. In eerste instantie zal de brouwerij die kavel over de gehele lengte in gebruik nemen. Dat is nodig gelet op het productieproces. De gehele oppervlakte wordt echter niet meteen in gebruik genomen. Daar zouden zich – waar appellanten op lijken te doelen – andere bedrijven kunnen vestigen. Niettemin groeit de brouwerij jaarlijks ongeveer 30%. De investering van de Texelse Bierbrouwerij in de verplaatsing is groot en zij wil voorkomen dat ze op voorhand beperkt wordt in haar uitbreidingsmogelijkheden, die ze naar verwachting op termijn nodig zal hebben.
  • Achterblijflocatie: Enerzijds is het dan redelijkerwijs te begrijpen waarom de brouwerij niet op voorhand al beperkt wil worden in haar uitbreidingsmogelijkheden. Anderzijds is het de vraag in hoeverre dit belemmerend werkt voor andere bedrijven op het eiland. Daar is onderzoek naar gedaan. Kort gezegd zouden vijftien bedrijven binnen drie jaar een ruimtebehoefte hebben van 50.950 m2 tot 54.300 m2 netto, waarvan de behoefte van de Texelse Bierbrouwerij het leeuwendeel is (immers zo’n 45.000 m2). Kortom, na de verhuizing van de Texelse Bierbrouwerij resteren er niet veel bedrijven met een aanzienlijke ruimtebehoefte. Tegelijkertijd resteert er wel enige ruimtebehoefte. Maar daar zou juist de “achterblijflocatie” van de brouwerij in kunnen voorzien.
  • Vasteland: De raad heeft in het geval van de Texelse Bierbrouwerij de keuze voor het regionale schaalniveau deugdelijk onderbouwd. De Texelse Bierbrouwerij is namelijk al gevestigd op Texel en wil zich op een nieuwe locatie op Texel vestigen en uitbreiden. De raad en de Texelse Bierbrouwerij hebben toegelicht dat Texel als vestigingsplaats van belang is voor de Texelse Bierbrouwerij en voor de gemeente Texel in verband met de werkgelegenheid op Texel en de lokale toeleveranciers. De door appellanten genoemde omstandigheden, bijvoorbeeld dat niet alle producten van Texel komen en niet alle werknemers op Texel wonen, maken niet dat de raad in redelijkheid ook gebieden op het vasteland had moeten betrekken in het onderzoek.

Tot slot

Uiteindelijk slagen andere beroepsgronden van appellanten wel. Zo bevat het bestemmingsplan ten onrechte geen begrenzing van de maximale jaarlijkse productie van de brouwerij. Ook zijn verkeerseffecten onvoldoende onderzocht. De raad moet het plan herstellen. Enkele gronden, zoals die over stikstofdepositie, hangen inhoudelijk samen met de geconstateerde gebreken. Deze zullen – indien nodig – in de einduitspraak worden behandeld.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Swagemakers (tel. 023 – 553 0233), swagemakers@potjonker.nl of één van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

VNPF & Pot Jonker Advocaten kennissessie ‘Vergunningaanvraag buitenfestival’ op 18 maart 2021

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Hoe houdt  ❯


Meer ruimte om afscheid te nemen van oudere werknemer door RVU-vrijstelling

Voor sommige werknemers vallen de jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd zwaar. Werknemers zullen hun arbeidsovereenkomst niet snel zelf opzeggen, omdat dat grote financiële gevolgen kan hebben, onder andere voor de pensioenopbouw. Werkgevers willen die werknemers vaak best iets meegeven bij een eerder ontslag, maar worden tegengehouden door de zogeheten RVU-heffing (heffing naar aanleiding  ❯


Privacyregels voor werkgevers in tijden van corona

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Om te voorkomen dat een werknemer met het coronavirus collega’s besmet, wilt u maatregelen treffen en wellicht ook kunnen controleren. Daarbij moet rekening worden gehouden met privacyregels. Voorbeelden van privacyregels U mag bijvoorbeeld niet vragen of uw werknemer corona heeft en als  ❯


Wat komt er kijken bij een reorganisatie vanwege corona?

Misschien bent u als ondernemer de afgelopen periode doorgekomen door gebruik te maken van de NOW en andere steunmaatregelen van de overheid, maar ontkomt u er niet aan om afscheid te gaan nemen van werknemers. In een eerdere blog hebben wij de vier belangrijkste aandachtspunten en reorganisatietips op een rij gezet. In dit blog leest  ❯


Thuiswerken; de belangrijkste aandachtspunten op een rij

Het afgelopen jaar is thuiswerken eerder regel dan uitzondering. De meeste organisaties zijn inmiddels dan ook redelijk gewend aan de thuiswerker. Maar welke regels zijn er eigenlijk aan dit nieuwe werken verbonden? Bestaat er bijvoorbeeld een recht op thuiswerken en zijn er bepaalde arboverplichtingen waarmee rekening moet worden gehouden? En hoe zorgt u ervoor dat  ❯


Brian van Veen cum laude geslaagd voor INSOLAD/Grotius opleiding Insolventierecht

Sinds 2015 is Brian van Veen als advocaat verbonden aan ons team Ondernemingsrecht & Insolventie. Begin 2020 is hij begonnen met de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht. Deze opleiding is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van insolventierecht. Recent heeft Brian deze opleiding zeer succesvol, namelijk cum laude, afgerond. Pot Jonker Advocaten feliciteert  ❯

Pot Jonker Advocaten
22 februari 2021

CPO-project AQUAradius toegelicht tijdens ABC livestream event

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, was tot 15 oktober 2020 onderdeel van de expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. In het ABC livestream event van afgelopen november licht advocaat Jan Coen Binnerts, die als juridisch adviseur optrad in dit project namens  ❯


Een omgevingsvergunningplicht voor het kappen van bomen? Vergeet het bestemmingsplan niet!

Voor het kappen van een of meer bomen kan vereist zijn dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Kappen kan namelijk vergunningplichtig zijn op grond van de APV of de Bomenverordening van een gemeente. Een vergunningplicht voor het rooien van bomen kan daarnaast ook volgen uit het bestemmingsplan dat van  ❯


Bestuursrechtadvocaat Lieke Feenstra gestart bij Pot Jonker Advocaten

Met ingang van 1 januari 2021 is Lieke Feenstra (30) gestart als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Pot Jonker Advocaten. Ze werkt binnen het team Overheid & Bestuur. Binnen dit team richt ze zich voornamelijk op het overheidsaansprakelijkheidsrecht naast het ruimtelijke ordeningsrecht en toezicht en handhaving. Lieke werkte voor haar overstap naar Pot Jonker Advocaten  ❯

Pot Jonker Advocaten
15 februari 2021

Vragen naar vaccinatiebewijs een juridische jungle

Het is niet mogelijk om iemand te verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. Wel wordt er in de politiek gesproken over maatregelen om mensen die gevaccineerd zijn weer bepaalde activiteiten te laten doen zonder beperkingen. Terwijl mensen zonder vaccinatie geweigerd kunnen worden. In dat verband gaf de Gezondheidsraad recent een advies met betrekking tot  ❯