Actueel / blog

Uitkering van ATV-dagen?

Veel werknemers hebben recht op ATV-dagen (of ADV-dagen). De regeling houdt doorgaans in dat een medewerker recht heeft op (een gedeelte van) het loon over uren waarop hij minder werkt dan voorheen. Dit vertaalt zich over het algemeen in een aantal extra vrije dagen per jaar. ATV-dagen lijken dus op vakantiedagen. In de wet is  ❯


Onder druk van de crisis wordt alles vloeibaar

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aan de Tweede Kamer een ontwerp voorgelegd voor een Crisis- en herstelwet. De wet zou als het goed is al op 1 januari a.s. in werking moeten treden. Het doel ervan is – kort gezegd – het aanjagen van de economie. In de visie van het kabinet zijn daarvoor een  ❯


Exit langzaam draaiende ambtelijke molens?

Overschrijding van beslistermijnen door bestuursorganen blijft een hardnekkig probleem, terwijl tijdige dienstverlening door de overheid juist van groot belang is voor de rechtszekerheid van burgers, bedrijven en instellingen en voor de geloofwaardigheid van de overheid. Om termijnoverschrijding terug te dringen, is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: Wet dwangsom en beroep)  ❯


Gelijk hebben en gelijk krijgen in het aanbestedingsrecht

Een nieuwe wettelijke regeling moet het gemakkelijker maken voor marktpartijen om op te komen tegen opdrachtgevers die in strijd met aanbestedingsregels handelen. Op 21 augustus 2009 heeft het kabinet aan de Tweede Kamer toegezonden het voorstel voor de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden. De wet dient ter uitvoering van een Europese richtlijn over dit onderwerp. De  ❯


Drie recente en belangrijke ontwikkelingen in het arbeidsrecht

In het kader van de huidige economische crisis worden er door het kabinet diverse (soms tijdelijke) arbeidsrechtelijke maatregelen genomen die het werkgevers makkelijker moet maken. Drie van deze maatregelen worden hier kort besproken. 1. Keten van arbeidsovereenkomsten verruimen voor jongeren tot 27 jaar Er is een wetsvoorstel ingediend om jongeren tot 27 jaar langer tijdelijk  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
13 augustus 2009

Nieuwe XYZ formule voor berekening vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

De Gerechtshoven van Amsterdam, Den Bosch en Leeuwarden hebben bij arresten van 7 juli 2009(1) een weerwoord gegeven op de uitspraken van het Hof van Den Haag van 14 oktober 2008 met betrekking tot de vergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag: de XYZ-formule. Tot oktober vorig jaar gold in zogeheten kennelijk onredelijk ontslagprocedures geen vaste  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
14 juli 2009

Vierde Tranche Algemene wet bestuursrecht 1 juli 2009 in werking getreden

Op 1 juli 2009 is de Vierde Tranche van Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Daarmee is de Awb aangevuld met bepalingen over bestuurlijke handhaving en geldschulden van of aan de overheid. De wijzigingen hebben gevolgen voor de overheidspraktijk en diegenen die te maken hebben met betalingsverplichtingen van en aan de overheid. Bestuurlijke handhaving  ❯


Krakers en huisrecht

Om uiteenlopende redenen komt het voor dat panden kortere of langere tijd leeg komen te staan. Het kan dan gebeuren dat zo’n pand op enig moment – veelal tot ongenoegen van de eigenaar – wordt gekraakt. Kraken is, eenvoudig gezegd, het zonder toestemming van de eigenaar ingebruiknemen van een leegstaand pand. De vraag die dan  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 juni 2009

Een ‘Michelin-ster’ voor Rocco Mulder

De Amerikaanse advocatengids Chambers beveelt Rocco Mulder aan als advocaat voor insolvency en restructuring. Chambers is een toonaangevende gids op het gebied van de internationale advocatuur. Vermeldingen in de gids komen tot stand op basis van interviews met cliënten en advocaten over de gehele wereld. Over Rocco schrijft Chambers: “Commended by colleagues as a lawyer  ❯