Actueel / blog

Seminar Arbeidsrecht Pot Jonker Advocaten ‘Actualiteiten en de zieke werknemer’ 22 november 2018

De Wet Werk en Zekerheid is ruim drie jaar geleden in werking getreden. Sindsdien is er veel veranderd en zijn alweer nieuwe plannen in Den Haag gesmeed. Op 22 november 2018 praten de arbeidsrechtspecialisten van Pot Jonker Advocaten u graag over deze ontwikkelingen bij. We zullen de belangrijkste actualiteiten met u doornemen en ingaan op  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
06 november 2018

Vacature: beginnend advocaat-medewerker sectie Vastgoed

Pot Jonker Advocaten is van oudsher een toonaangevend kantoor in de regio Haarlem waar op hoog niveau, en met liefde voor het vak, aan uitdagende zaken wordt gewerkt. We werken zowel voor grote beursgenoteerde bedrijven, als voor non-profitorganisaties, overheden en voor lokale ondernemers en zorginstellingen. Onze speerpunten zijn: aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, bouwrecht, insolventierecht en herstructureringen, huurrecht,  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
05 november 2018

Appingedam en een onherroepelijk bestemmingsplan

Wat is perifere detailhandel, en mag een gemeente bij planologische keuzes hierover er lustig op los brancheren? Kenners van het ruimtelijke ordeningsrecht, alert op ontwikkelingen in dit rechtsgebied, roepen meteen “Appingedam!” en gelijk hebben ze. Appingedam In de zaak Appingedam van 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2062) oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat  ❯


UWV moet gegevens beter beveiligen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tikt het UWV op de vingers, omdat het UWV het beveiligingsniveau van het werkgeversportaal niet op orde heeft. In het werkgeversportaal verwerkt het UWV onder meer persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid van werknemers. Werkgevers en arbodiensten kunnen in een verzuimsysteem in het portaal ziekteverzuimgegevens van werknemer invoeren en bekijken.  ❯


Kroniek Bestuursprocesrecht 2018

In de Kronieken die in oktober 2018 in het Advocatenblad zijn verschenen is de Kroniek Bestuursprocesrecht gepubliceerd, geschreven door Jan Coen Binnerts, Marieke Dankbaar en Rachel Hoeneveld. Voor deze Kroniek golden de tussen 1 april 2017 en 1 juli 2018 in AB Rechtspraak Bestuursrecht (‘AB’) en/of Jurisprudentie Bestuursrecht (‘JB’) gepubliceerde uitspraken als uitgangspunt. In deze  ❯


Houtkachel: genot of gruwel?

Houtkachels zijn een bron van luchtverontreiniging en geurhinder en houtrook vormt een gezondheidsrisico. Zo viel het afgelopen jaar veelvuldig te lezen in rapportages en berichten van onder meer het Platform Houtrook en Gezondheid. Een organisatie die blijkens haar website werkt aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere  ❯


Tussentijds de transitievergoeding (deels) afrekenen?!

Na 33 jaar dienstverband wordt een lerares deels arbeidsongeschikt. Zij krijgt een WIA-uitkering op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 43,83. De school en de lerares spreken af dat de aanstelling van de lerares wordt bijgesteld van 0,98 tot 0,55. De lezer begrijpt dat de lerares voor het gedeelte dat zij niet arbeidsongeschikt wordt geoordeeld, blijft  ❯


Roken op de werkvloer: moet u dat als werkgever nog toestaan?

Vroeger was het niet raar als een werknemer achter zijn bureau een sigaret opstak. De tijden zijn veranderd. Er gelden nu meer regels en roken wordt steeds minder maatschappelijk geaccepteerd. Op veel plekken is het verboden om te roken, zelfs in sommige straten. Al langer geldt een rookverbod op de werkvloer. Met welke regels moet  ❯


AP stelt ‘Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP’ vast

Op grond van artikel 77, eerste lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien hij vindt dat de AVG wordt geschonden bij de verwerking van zijn persoonsgegevens. Volgens artikel 57, eerste lid, aanhef en onder f, AVG behoort het behandelen  ❯

Privacy |

De wet VET in het bestemmingsplan

Wet VET Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (wet VET) per 1 juli jl. zijn ontwikkelaars en overheden voor nieuwe vragen komen te staan. De Wet regelt dat de aansluitplicht op het gasnet voor nieuw te bouwen woningen vervalt. Hiermee mag de netbeheerder de nieuwbouwwoningen ook niet meer aansluiten op het gasnet. Een  ❯